اعلان خاکسپاری

 

به نام خداوند جهان آفرین بازگشت همه به سوی اوست :


اعلان خاکسپاری محترمه زینب خانم ، خانم مرحوم میرحبیب الله آقا سید زاده معلم ریاضی وخواهربزرگ سید حسن رشاد .
فردا پنج شنبه ۲۹ مارچ ۲۰۱۸ ساعت ۱۱قبل ازظهر در آدرس ذیل:


Friedhof Maiz -Mombch
Am Waldfriedhof
P L Z- 55120
ودرهمین تاریخ روز پنج شنبه ۲۹ مارچ ۲۰۱۸  مراسم فاتحه در مسجد امام مهدی درشهر لنگن
به آدرس ذیل :


Trift Str - 36
PLZ -63225 Langen

از ساعت ۳ الی ساعت ۵ بعد از ظهر روز پنج شنبه

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۳ـ ۲۸۰۳