پیام همدردی شورای کشوری بلجیم حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

باز هم سیاهه مرگ، پیكر دو تن از بهترین های پیشكسوتان جنبش مترقی میهن مان را از كنار همرزمان وهم قطارانش گرفت.

نبود و فقدان دوكتور رحمت الله همدرد و انجینیر عزیز، فامیل،دوستان و عزیز انش را در سوگ خلای سترگ قرار داد.

دوكتور همدرد  زنده یاد و انجینیر عزیزفقید عمر خود را در راه اهتمام  رفع رنج های بیكران مردم ستمكش و رنجدیده هموطنان شان وقف نمودند.

 با افتخار و أبهت زنده گی كردند و با مناعت به ابدیت پیوستند!

نبود شان ضایعه ایست در كنار همرزمان شان!

برای شان اجر جزیل و به بازمانده گان و عزیزان شان صبر و شكیبایی خواهانیم!

 

شورای کشوری بلجیم حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۹ـ ۰۶۰۳