پیام تسلیت به شورای انسجام و همآهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

به مناسبت فوت محترم محمد عظیم رستمی خسر بره برادر رفیق حفیظ مصدق انوری عضو شورای انسجام و همآهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 

با درد و دریغ شادروان محمد عظیم رستمی خسر بره برادر رفیق حفیظ مصدق انوری  عضو شورای انسجام و همآهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا بنابر بیماری دیده از جهان بست .

روانش شاد و بهشت برین جایگاهش باد !

شورای انسجام و همآهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا به این مناسبت تسلیت عرض و غمشریکی خود را با رفیق مصدق و خانواده گرامی شان ابراز می دارد. 

بادرود

 

کاوه کارمل 

رییس شورای انسجام و همآهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۱ـ ۰۳۰۳