پیام تسلیت شورای انسجام و هماهنگی  حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا 

به مناسبت درگذشت رفیق برید جنرال دوکتور رحمت الله همدرد

 

رفیق دوکتور رحمت الله همدرد ، رفیق مهربان انساندوست ، مهرورز که سال ها به منظور رشد خدمات صحی در کشور تلاش نمود. بادرد ودریغ دیده از جهان بست.

 روانش شاد و یادهایش جاودانه باد !

 شورای انسجام  وهماهنگی  حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا  مرگ این رفیق دلیر را یک ضایعه ای بزرگ به جنبش دادخواهی کشور می داند و به این وسیله تسلیت های صمیمانه  و رفیقانه خود را به بانو گوهرهمدرد ، اسپارتک همدرد و یلداش عمر همدرد و دیگر اعضای خانواده ، دوستان و رفیق های جنبش دادخواهی ابراز می دارد. 

بادرود 

کاوه کارمل

رییس شورای انسجام وهماهنگی  حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۵ـ ۲۷۰۲