پیام همدردی شورای انسجام و هماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 

  بادرد ودریغ دکتر سید احسان هاشمی پسرخاله رفیق سید عسکر نجم  از اثر بیماری جانگداز سرطان  دیده از جهان بست.

روانش شاد وبهشت برین جایگاهش باد! 

شورای انسجام و هماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا در حالی که مرگ این جوان نامراد را برای خانواده اش بسیار دردناک می داند ، گرمترین تسلیت های خود را به پروفیسیور دکتر احمد لقا نجم ، به  رفیق سید عسکر نجم ، دوستان و خانواده آن مرحومی ابراز می دارد. به آن جوان نامراد بهشت برین ؛ و به بازمانده گان صبر وشکیبایی خواهان است.

بادرود 

کاوه کارمل

رییس شورای انسجام و هماهنگی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان در اروپا

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۳ـ ۰۷۰۲