پیام غمشریکی شورای ایالتی هامبورگ حزب م م ت م ا

در سوگ آن رفته زچشم ها و نشسته در دلها!


به نشانی خانواده مرحومه بانو مستوره بارکزی  و رفیق اسد رهیاب رییس نوبتی شورای کشوری المان !

دوستان گرانقدر ،

در سوگ رفتن بانو مستوره بارکزی ما را شریک بدانید. هر چند آن بانوی فرزانه از چشم ها رفت و خانواده را در مویه و سوگ نشاند، اما جای او برای همیشه در دلهاست. صبر و استقامت بیکران را جانشین این غم بزرگ برایتان آرزو میکنیم. روح آن عزیز رفته از ما شاد و فرودس برین جایش باد!

شورای ایالتی هامبورگ حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۸/۳ـ ۲۰۰۱