پیام تسلیت شورای کشوری بلجیم حزب م.م.ت.م.ا

 

شورای کشوری بلجیم حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ، مراتب تسلیت وغم شریکی خود را نسبت وفات همشیره رفیق گرامی  زبیرشیرزاد، خدمت شان تقدیم و ابراز می دارد.

برای متوفا اجرجزیل؛ و برای رفیق شیرزاد گرانقدر، اعضای فامیل و اقارب شان صبر و شکیبایی آرزومی نماییم.

با احترامات فایقه

شورای کشوری بلجیم حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۷/۳ـ ۰۲۱۰