باز گشت همه بسوی اوست
اعـلان فاتحه


محترمه حمیده ضیا مادر فریال ضیا خانم ؛
علی اکبر وغضنفر ضیا پسران ؛
خاطره سید ، تهمینه شیرزاد ، طیبه ضیا و طاهره اکبریار دختران ؛
بی بی حاجیه شفیقه صامدی ،عاقله ظریف ضیا ، فروزان رشیدی ، فرحناز ومهوش خواهران ؛
سید محمود، سید علیشاه ، سید جعفر ،سید واحد ،سید محسن ،  سید ذکی ، سید جواد وسید فیروز برادران؛
بی بی حاجیه زینب سید زاده ،عطیه نامی دختران کاکا ؛
سید حسن رشاد ، الحاج میر محمد حسین ، الحاج فرید سید عبداله،  سید حسن سید و رضا سید پسران کاکا ؛
الحاج سید اسحق نامی ، عزیزاله صیاد و ظاهر واصل باجه ها؛
اسپارت ، سید جرآت شیرزاد و عبداله اکبر یار دامادان ،
الحاج سید اسدالله و محمد عظیم رشیدی شوهران خواهر ؛ انجیر محمد کریم و حسین علی خسربره ها؛
نسرین واصل و سیمین صیاد خیاشنه ها
نسبت وفات میر حیدر شاه ضیا به اطلاع دوستان می رسانند که مراسم تدفین بروز سه شنبه مورخ ۲۲ آگست ساعت ۱۱ قبل از ظهر در حضیره مسلمانان واقع شهر دتسین بخ جوار شهر فرانکفورت برگزار شده؛  و فاتحه مردانه و زنانه بعد از ظهر همان روز از ساعت دو الی چهار در مسجد شهر لانگن بر گزار می شود.
آدرس حضیره :


Darmstädter Str 126
63128 Dietzenbach

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۱۷/۱ـ ۲۱۰۸