اساسنامه حزب ملی ترقی مردم افغانستان مصوبه کنگره حزب

کابل ـ افغانستان، مورخ ۱۹اسد ۱۳۹۷

 

بسم الله الرحمن الرحیم

فصل اول

اصول عام

ماده اول

 مبنی :

این اساسنامه در پرتو احکام جز (۱) فقره (۲) ماده (۳۵) قانون اساسی ، در روشنایی برنامه حزب  ملی ترقی مردم افغانستان بخاطر تنظیم حیات درون حزبی و به مقصد تعریف حقوق، وظایف وصلاحیت های اعضا و ارگان های حزبی وضع گردید.

حزب ملی ترقی مردم افغانستان که منبعد در این سند بنام « حزب » یاد میشود ، سازمان سیاسی مستقل، وطن دوست ترقی خواه است و به جنبش ملی مترقی و دموکراتیک وطن ما تعلق دارد. پایه اجتماعی حزب را اقشار وسیع مردم اعم از روشن فکران کارکنان دولتی و خصوصی، اقشار میانه حال روستایی  دهقانان، کارگران، پیشه وران، کوچیان، مالداران ، متشبسین خصوصی ، تجارملی ،علما و روحانیون تشکیل میدهند.حزب ملی ترقی مرم افغانستان سازمان مستقل ، سیاسی و اتحاد داوطلبانه افغان ها است که بینش و دیدگاه های مشترک شان را درقبال اهداف مرامی و اصول سازمانی که دربرنامه واساسنامه آن انعکاس یافته تشکیل میدهد.

ماده دوم 

اصول

زنده گی تشکیلاتی و سازمانی حزب بر اصول زیرین استوار است :

۱ـ دموکراسی گسترده درون حزبی. مبتنی بر این اصل: که  همه ارگان های رهبری  حزب از پائین تا بالا انتخابی اند، این انتخابات بر مبنای میکانیزم نامزدی آزاد اعضا و رای گیری ، سری، آزاد و مستقیم درصورت اقتضای شرایط رای گیری ، علنی صورت میگیرند.

۲ـ وحدت مرامی. بنا بر این اصل: حزب ملی ترقی مردم افغانستان، حزب برنامه محور است. اعضای آن مکلف اند سیاست ها و تصامیم حزب خود را الی تصمیم جمعی مبنی بر تغیر آنها، اجرا کنند. عضویت در حزب امر فردی است، رهبری حزب امر جمعی است و مسئولیت در اجرا یا عدم اجرای وظایف امر فردی است. حزب توزیع صلاحیت و عدم تمرکز مسئولیت ها را تشویق میکند.

ماده سوم

نصاب جلسات و تصمیم گیری:

۱ـ جلسات ارگان های حزبی با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصامیم به اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه اتخاذ میشود. مگر اینکه در این اساسنامه طور دیگری تصریح شده باشد.

۲ـ اقلیت مخالف بطور جمعی وهر عضو بصورت انفرادی حق دارد طرح پیشنهادی خود را بمنظور تغیر یا تعدیل تصامیم اتخاذ شده در جلسه، به ارگان بالائی ارایه کند.

۳ـ هیچ عضوحزب نمی تواند مانع  اجرا ی فیصله های جمعی گردد. فیصله های که مطابق احکام این اساسنامه اتخاذ میگردند، مرعی الاجرا میباشد.

ماده چهارم

تساوی رای:

۱ـ اعضای ارگان های حزبی وسایرساختارهای حزب  بشمول روسا مسئولین  هنگام بحث روی مسایل مطروحه در جلسه و اتخاذ تصمیم دارای حقوق مساوی و یکسان و دارای حق یک رای میباشند.

۲ـ جلسات ارگان های رهبری کننده، توسط رییس و در صورت غیابت رییس، یکی از معاونین رییس پیشبرده میشوند.

فصل دوم

شرایط عضویت، حقوق

و مکلفیت های اعضأ

ماده پنجم

شرایط عضویت:

عضویت در حزب داوطبانه میباشد. هر تبعه افغانستان که سن قانونی ( هجده سالگی ) را تکمیل  و عضو کدام حزب سیاسی دیگرنباشد، برنامه واساسنامه حزب را قبول نموده، حق العضویت بپردازد و درجلسات  یکی از گروپ های حزبی فعالانه شرکت ورزد و ازجانب محاکم به حرمان ازحقوق مدنی محکوم نگردیده باشد عضویت حزب را کسب کرده میتواند.

آنعده افرادی که با حزب دوستی دارند درگروپ علاقمندان حزب درجنب گروپ های حزبی تنظیم میگردند.

ماده ششم

پذیرش به حزب:

۱ـ پذیریش به عضویت حزب بطور انفرادی از طریق گروپ های حزبی و تصویب نهائی ازجانب  شورا های حزبی ولایتی معادل آن وشهرکابل ویابه شوراهایکه ازجانب دارالانشا حزب صلاحیت وتفویض میگردد به اکثریت آرای حاضرین جلسه صورت میگیرد.

۲ـ پذیرش جمعی به عضویت حزب از صلاحیت دارالانشا  و وحدت با احزاب سیاسی از صلاحیت بیروی اجراییه میباشد. وتصویب نهایی آن به شورای مرکزی حزب تعلق دارد.استعفا و ترک عضویت حزب عین پروسه پذیرش به عضویت حزب را طی می نماید.

ماده هفتم

تساوی حقوق و وجایب:

همه اعضای حزب صرف نظرازموقف حزبی خویش دربرابراساسنامه حزب دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند.

ماده هشتم

حقوق اعضا:

اعضای حزب دارای حقوق ذیل میباشند:

۱ـ ارایه پیشنهاد و ابرازنظرشفاهی و تحریری درمورد مسایل مطروحه سازمانی در جلسات و مطبوعات حزبی مشروط براینکه با اصول حزبی مغایرت نداشته باشد.

۲ـ کاندید نمودن خود و یا دیگران به مقامات حزبی.

۳ـ ابراز آزاد رای به نامزدان مورد نظر خویش به مقامات حزبی.

۴ ـ دفاع از حقوق خویش در تمام جلسات و ارگانهای حزبی بشمول کنگره درصورت اتلاف حقوقش.

۵ـ انتقاد سازنده و مثمر از کار و فعالیت اعضا و ارگانهاحزبی.

۶ ـ مستفید شدن از حمایت حزب در امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.

۷ ـ نامزد شدن با حمایت حزب به کرسی های انتخابی در سطح کشور.

۸ ـ حق آگاهی یافتن ازفعالیت ها و تصامیم ارگان های بالاتر حزبی، حق مطلع شدن از اجراات در رابطه به پیشنهادات و نظریات خود.

۹ ـ انتخاب شدن بحیث رییس حزب صرف برای دو دوره.

ماده نهم

وظایف اعضا:

اعضای حزب دارای وظایف آتی میباشند:

۱ ـ رعایت وعملی نمودن اساسات دین مقدس اسلام، احترام به سایر ادیان، احکام قانون اساسی، قانون احزاب سیاسی وسایر قوانین نافذه کشور و احترام به رسوم وعنعنات پسندیده مردم درزنده گی روزمره.

۲ ـ فعالیت متداوم و خستگی ناپذیر جهت نیل به اهداف مندرج برنامه و رعایت مطالبات اساسنامه حزب.

۳ ـ تبلیغ و توضیح اهداف و سیاست حزب در میان اقشار مختلف مردم و نهاد های اجتماعی، صنفی و فرهنگی.

۴ ـ جلب و جذب افراد به صفوف حزب به منظور تقویت تشکیلاتی و سازمانی، گسترش ساحه تاثیر نفوذ، توسعه و تحکیم پایه های اجتماعی حزب.

۵ ـ پرداخت به موقع حق العضویت و اعانه بخاطرتقویت بنیه مالی حزب، مساعد ساختن زمینه برای  تشویق سایراعضا و هواخواهان حزب دراین مورد.

۶ ـ ارتقای سطح فهم و دانش سیاسی ومسلکی خویش از طریق مطالعه کتب و آثارعلمی سیاسی و ادبی.

۷ ـ مقدم شمردن و ترجیح دادن منافع ملی بر منافع شخصی، گروهی، قومی، سمتی، مذهبی، لسانی و نژادی و مبارزه علیه کلیه مظاهر فراکسیونی و تمایلات انشعاب طلبی و سایر انحرافات.

۸ ـ اطاعت از دساتیر و فیصله های جمعی شوراها و ارگان های حزبی.

۹ ـ مبارزه اصولی به منظوررفع  کمبودی ها و نواقص درکاراعضا و ارگان های حزبی.

۱۰ ـ اجتناب ازهرگونه ابرازنظر که خلاف منافع ملی، پالیسی حزب و وحدت حزبی باشد.

۱۱ ـ حفظ اسرارحزبی .

فصل سوم

ساختار تشکیلاتی ، ارگانهای عالی حزب

ماده دهم

ساختار تشکیلاتی:

ساختار تشکیلاتی حزب قرار آتی است:

۱ ـ کنگره،

۲ ـ شورای مرکزی

۳ ـ بیروی اجراییه،

۴ ـ دارالانشا،

۵ ـ شورای محل ( سازمان اولیه، ناحیه ، شهر ، ولسوالی و ولایت )،

۶ ـ گروپ حزبی .

وظایف وصلاحیت های ارگانهای عالی حزب

ماده یازده هم

 کنگره:

کنگره عالیترین ارگان رهبری کننده حزب است که هر سه سال یک مرتبه به اشتراک حد اقل دو ثلث نماینده گان منتخب کنفرانس های حزبی ولایتی معادل آن وشهرکابل دایر میشود و تصامیم آن بر اساس اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ میگردد. کنگره فوق العاده بر اساس تصمیم دو ثلث اعضای شورای مرکزی دعوت میگردد.

اعضای کنگره ازطریق انتخابات آزاد، ، سری و مستقیم ودرصورت اقتضای شرایط طورعلنی در کنفرانس های ولایتی حزبی ، معادل آن وشهرکابل انتخاب میشوند. تعداد و نورم نماینده گی برای کنگره و طرزالعمل تدویر انتخابات در کنفرانس های حزبی ازطرف بیروی اجراییه تصویب میگردد.

اعضای شورای مرکزی ازطریق کنفرانس های ولایتی، معادل آن وشهرکابل خارج نورم نماینده گی کاندید گردیده ودرصورتیکه اخذ رای اکثریت به کنگره انتخاب میگردند.

ماده دوازده هم

وظایف و صلاحیت های کنگره:

کنگره دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد:

۱ ـ استماع گزارش کار و فعالیت شورای مرکزی واتخاذ تصمیم در زمینه.

۲ ـ تصویب برنامه و اساسنامه حزب.

۳ ـ تعیین تعداد و انتخاب اعضای شورای مرکزی به اکثریت آرای اعضای حاضر درکنگره.

۴ ـ تصویب و تغیر نام ، بیرق و نشان حزب.

۵ ـ تعین جهات عمده سیاست جاری حزب .

ماده سیزد هم

شورای مرکزی:

شورای مرکزی عالیترین ارگان رهبری حزب در فاصله میان دو کنگره بوده و هر سال یکبار جلسه می کند. جلسه فوق العاده شورای مرکزی به تصویب بیروی اجراییه یا پیشنهاد دو ثلث اعضای شورای مرکزی دعوت میگردد.

نصاب جلسات شورای مرکزی با حضور اکثریت اعضا تکمیل و تصامیم آن بر اساس اکثریت  آرای اعضای حاضر اتخاذ میگردد.

ماده چهاردهم

وظایف و صلاحیت های شورای مرکزی:

شورای مرکزی دارای وظایف و صلاحیت های ذیل میباشد:

۱ استماع گزارش کار وفعالیت بیروی اجراییه و اتخاذ تصمیم در زمینه.

۲تعیین تعداد و انتخاب اعضای بیروی اجراییه، رییس و معاونین حزب از میان اعضای شورای مرکزی به اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه.

۳اتخاذ تدابیر بخاطر تحقق فیصله های کنگره .

۴ارتقای برجسته ترین کادرها و فعالین حزب به عضویت شورای مرکزی، در صورتیکه تعداد آنها از ٪۲۰ اعضای شورای مرکزی منتخب کنگره تجاوز نه نماید. سبکدوشی آن عده اعضای شورای مرکزی که در جریان کار شایستگی و لیاقت کاری لازم را از خود تبارز نداده، به فیصله اکثریت  آرای اعضای حاضر در جلسه.

۵ارایه گزارش کار و فعالیت شورای مرکزی به کنگره حزب .

۶درصورت ضرورت وارد نمودن بعضی تعدیلات دربرنامه واساسنامه حزب.

ماده پانزدهم

بیروی اجراییه:

بیروی اجراییه ارگان عالی رهبری کننده  حزب در بین دو جلسه شورای مرکزی بوده و در حالات عادی درهر سه ماه یک مرتبه جلسه می نماید. نصاب جلسات بیروی اجراییه با حضور اکثریت اعضا تکمیل و تصمامیم آن بر اساس اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ میگردد. جلسه فوق العاده بر اساس فیصله دارالانشا یا تقاضای اکثریت اعضای بیروی اجراییه دایر میگردد.

ماده شانزدهم

وظایف و صلاحیت های بیروی اجراییه:

بیروی اجراییه دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد:

۱ ـ استماع گزارش کار وفعالیت د ارالانشا و اتخاذ تصمیم در زمینه.

۲ ـ تعین تعداد و انتخاب اعضای دارالانشا از بین اعضای شورای مرکزی.

۳ ـ تصویب طرزالعمل نورم نماینده گی و تدویر کنفرانس ها و انتخابات حزبی.

۴ ـ معرفی نامزد حزبی و یا حمایت از نامزد دیگری  در انتخابات ریاست جمهوری.

۵ ـ تعیین موقف حزب در رابطه به انتخابات و سایر مسایل اهم ملی و بین المللی.

۶ ـ درصورت وحدت با احزاب سیاسی دیگر توسعه شورای مرکزی وبیروی اجراییه ازطریق شورای مرکزی الی ٪۲۰ فیصد.

۷ ـ تعمیل سایر صلاحیت ها جهت تحقق اهداف حزب و مصوبات کنگره و شورای مرکزی به استثنای صلاحیت های خاص شورای مرکزی.

۸ ـ ارایه گزارش کار وفعالیت بیروی اجراییه به جلسه شورای مرکزی.

ماده هفدهم

دارالانشا:

 ۱ ـ دارالانشا متشکل  از رییس ، معاونین و اعضا میباشد.

۲ ـ دارالانشا ارگان رهبری کننده دایماً فعال حزب بوده که امور یومیه حزب را رهبری میکند و از طریق شعبات مرکزی ، شوراهای حزبی را د ر جهت تحقق اهداف مندرج برنامه و مطالبات اساسنامه حزب رهبری می نماید.

۳ ـ دارالانشا درهر(۱۵) روز و در صورت ضرورت بیشتر از آن جلسه می نماید.

۴ ـ تمام فیصله های دارالانشا به اکثریت آرای اعضای حاضر جلسه صورت میگیرد.

ماده هژد هم

وظایف و صلاحیت های دارالانشا:

دارالانشا دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد:

۱ ـ اتخاذ تدابیر غرض تحقق به موقع تصامیم و فیصله های حزبی.

۲ ـ رهبری کاروفعالیت شعبات، و شورا های حزبی ولایتی ، معادل آن وشهرکابل  درجهت کار سیاسی، تشکیلاتی ، تبلیغاتی ، مالی و فرهنگی ؛ پذیرش به صفوف حزب وسایرموارد.

۳ ـ معرفی نامزدان حزبی ویا حمایت از نامزدان دیگر در انتخابات ولسی جرگه.

۴ ـ بررسی مسایل مربوط به عواید و مصارف و نظارت از تطبیق طرزالعمل امور مالی حزب.

۵ ـ تامین روابط با سایر احزاب، سازمان ها ی سیاسی و نهاد های جامعه مدنی و ارگان های حکومتی بمنظور تامین شرایط مساعد کار برای سازمان های حزبی جهت عملی نمودن اهداف حزب.

۶ ـ تامین روابط حسنه ومتقابلاً مفید با نهاد های بین المللی بمنظور معرفی حزب در سطح ملی و جهانی.

۷ ـ استماع گزارشات کار و فعالیت شعبات مرکزی و شوراهای ولایتی ، معادل آن وشهرکابل حزب.

۸ ـ توزیح کارت های عضویت حزبی و یا تفویض صلاحیت به شورای های حزبی درزمینه .

۹ ـ صدور مصوبات و رهنمود ها جهت رفع نواقص کار.

۱۰ ـ معرفی کادرها به مقامات حزبی و ارگان های دولتی.

۱۱ ـ رهبری شعبات مرکزی توسط برخی اعضای دارالانشا.

۱۲ ـ ایجاد و الغای شعبات مرکزی و شوراهای ولایتی ،معادل آن و شهرکابل حزب براساس پیشنهاد شعبه تشکیلات.

۱۳ ـ تصویب لوایح وظیفه وی شعبات مرکزی حزبی.

۱۴ ـ تعین مسوولین و اعضای شعبات مرکزی حزب.

۱۵ ـ ایجاد پست های حرفوی ، حزبی تعین کادر ها درآن .

۱۶ ـ تعمیل سایر صلاحیت ها غرض تحقق اهداف برنامه یی حزب به استثنای صلاحیت های اختصاصی بیروی اجراییه.

۱۷ ـ ارایه گزارش کار و فعالیت به بیروی اجراییه حزب.

ماده نزدهم

رییس حزب:

رییس  حزب دارای وظایف آتی می باشد:

۱ ـ ریاست اجلاس کنگره ، شورای مرکزی، بیروی اجراییه و دارالانشا،

۲ ـ نماینده گی از رهبری حزب دراجلاس ملی ،بین المللی ،مقامات حکومتی، احزاب سیاسی، جامعه مدنی سازمانهای بین المللی، ملل متحد وغیره در همآهنگی و آگاهی قبلی دارالانشا،

۳ ـ تامین همآهنگی در کار ارگانهای رهبری کننده حزب،

۴ ـ رهبری کلی امور شعبات مرکزی حزب،

۵ ـ رهبری مستقیم امور مالی حزب.

۶ ـ اعلان موقف حزب در رابطه به مسایل اعم ملی، طبق فیصله بیروی اجراییه وی حزب.

فصل چهارم

شوراهای محلی

ماده بیستم

شورای ولایتی ، معادل آن وشهرکابل:

الف:

شوراهای ولایتی معادل آن وشهرکابل براساس تصویب  دارالانشای حزب ایجاد می شود.

ب:

شوراهای ولایتی ومعادل آن وشهرکابل  که درکنفرانس های مربوطه حزبی انتخاب میگردد ،نظربه کمیت اعضای حزب  از۳ الی ۴۰ تن اعتبار میداشته باشد.درصورت ضرورت شورای مربوط میتواند ٪۲۰ ازبهترین اعضای حزب توسعه داده شود.درصورتیکه اعضای شوراهای موصوف از ۱۵ نفر تجاوز نماید ، بیروی های اجراییه شوراهای مذکورتشکیل  میگردد.

 

 ماده بیست ویکم:

وظایف شوراهای ولایتی  معادل آن وشهرکابل عبارت است از :

۱ ـ تحقق مصوبات دارالانشا و بیروی اجراییه حزب .

۲ ـ رهبری سازمانهای تحت امرش درراستای تحقق فیصله های حزب .

۳ ـ اتخاد تدابیرغرض جذب به صفوف حزب و تبلیغ اهداف حزب دربین مردم .

 ۴ ـ ایجاد شوراهای حزبی ولسوالی ، شهری (بدون شهرکابل )، نواحی .

۵ ـ اتخاذ تدابیرغرض تدویربه موقع جلسات حزبی سازمان های مادون وکنترول ازچگونگی تدویر به موقع جلسات حزبی ازجمع آوری حق العضویت واعانه اعضا وهواخواهان حزب.

۶ ـ ارایه گزارش به دارالانشای حزب .

۷ ـ شوراهای ولایتی ، معادل آن وشهرکابل که بیروی اجراییه نداشته باشند درهر ۱۵ روزجلسات خویش را دایر می نمایند. شوراهای مذکور که دارای بیروی اجراییه اند درهرسه ماه یکبار وبیروهای اجراییه شان درهر ۱۵ روز یکبار و درصورت ضرورت بیش تر از آن جلسه  می نمایند.

۸ ـ شوراهای ولایتی، معادل‌ آن وشهرکابل  مستقیمأ تحت رهبری دارالانشای حزب کارو فعالیت خود را تنظیم نموده شعبات ضروری را ایجاد، سیستم منظم اطلاعات وگزارش دهی را تنظیم می نمایند.

۹ ـ شوراهای ولایتی ، معادل آن وشهرکابل  منحیث نماینده حزب درمحل درانتخابات شورای ملی ، شورای ولایتی، شورای ولسوالی وشاروالی ها نقش فعال را ایفا ؛وکاندیدان حزبی وغیرحزبی را آماده،  وبه دارالانشا جهت تایید معرفی می نمایند.

۱۰ ـ شوراهای ولایتی ، معادل آن وشهرکابل نظربه ضرورت تشکیلاتی درساحه تحت فعالیت اش ، شوراهای ولسوالی ، شهری ونواحی را طی مصوبات ایجاد می نماید.

۱۱ـ شوراهای اروپایی حزب که درشرایط کاملا متفاوت از داخل کشوردر راه تحقق اصول کلی حزب واندیشه های ترقی خواهانه کارمی کند ، فعالیت و ساختارشان را براصول اساسنامه حزب و طرزالعمل جداگانه مصوب دارالانشا درمطابقت با شرایط کشورهای میزبان واتحادیه اروپا عیار می سازد.

ماده بیست و دوم:

شوراهای شهری(بدون کابل)، نواحی وولسوالی :

 

۱ ـ شوراهای شهری ، نواحی وولسوالی نظربه ضرورت طبق مصوبات شورای ولایتی مربوط ایجاد میگردد.

۲ ـ شوراهای نواحی طبق پیشنهاد شورای شهر ومنظوری شورای ولایتی ایجاد میگردد.

۳ ـ وظایف شورای های شهری، نواحی وولسوالی مانند شورای ولایتی درساحه مسئولیت شان بوده، شوراهای نواحی به شورای شهری ، شوراهای شهری وولسوالی به شورای ولایتی گزارشده میباشند.

۴ ـ رهبری شوراهای شهری ، نواحی و ولسوالی درکنفرانس های مربوط انتخاب  و دارای منشی ومعاون میباشند.

۵ ـ درصورت کمیت اعضا می توان بیروهای اجراییه را ایجاد کرد که تعداد آن مطابق کمیت اعضای حزب تعین میگردد که نباید از ۱۵ تن اضافه گردد.

ماده بیست و سوم:

گروپ های حزبی، سازمان اولیه :

۱ ـ گروپ های حزبی ، حلقه اتصال و ارتباط حزب با مردم بوده و براساس محل زیست یا محل کار با تعداد (۳ الی ۱۵) عضو ایجاد میگردد. درصورت ازدیاد اعضا دریک محل ، چند گروپ حزبی تشکیل شده می تواند.

۲ ـ گروپ های حزبی ، دارای منشی و معاون می باشد که از جانب اعضا انتخاب میشوند. گروپ های حزبی در ساحه فعالیت خویش طبق دساتیر مقامات حزبی و مندرجات اساسنامه کار مینماید.

۳ ـ اعضای گروپ های حزبی ، اهداف حزب را در میان مردم و کلکتیف مربوطه توضیح و تبلیغ نموده، جلب وجذب بهترین ها را به صفوف حزب مورد توجه دایمی قرار میدهند.

۴ ـ گروپ های حزبی روابط و مناسبات نزدیک و دوستانه را با شخصیت های ملی و فرهنگی، تجاری و قومی ایجاد و تقویت می بخشد.

۵ ـ درصورتیکه  در یک محل بیش ازسه گروپ  حزبی وجود داشته باشند، سازمان اولیه ایجاد میگردد که شورای رهبری آن درجلسه عمومی سازمان اولیه انتخاب میگردد که دارای منشی و معاون می باشد وتعداد اعضای این شورا مربوط به کمیت اعضای سازمان اولیه بوده ونباید کمتراز سه وبیشتراز هفت نفر باشد. درصورت که تعداد واحد اولیه از ۱۰۰ نفر تجاوزنماید و به اثر پیشنهاد شوراهای مربوطه و فیصله دارالانشای حزب صلاحیت نواحی برایش تفویض میگردد.

۶ ـ سازمانهای اولیه دارای کمیته رهبری بوده ، امورگروپ های حزبی ( درصورت ضرورت سازمانهای شعبوی ) رهبری مینماید.

۷ ـ پذیرش به حزب ، جمع آوری حق العضویت واعانه ، تدویر جلسات گروپی ، ارتقای آموزش اعضای حزب ، تامین ارتباط با مردم درساحه مربوطه ، تبلیغ اهداف حزب ، تحقق مصوبات مقامات مافوق با تهیه پلان های تدابیری، ایجاد گروپهای علاقه مندان  وغیره. ازوظایف سازمان اولیه است،

۸ ـ سازمان اولیه به شوراهای ناحیه ، شهربدون ناحیه و ولسوالی گزارش ده میباشد.

فصل پنجم

احکام متفرقه

ماده بیست و چهارم:

امور مالی:

حزب از جهت مالی متکی است بر :

۱ ـ حق العضویت اعضا که نورم و طرز پرداخت آن توسط طرزالعمل جداگانه دارالانشای حزب  تنظیم میگردد،

۲ ـ اعانه و کمک های مالی اعضا ، علاقه مندان وهوا داران،

۳ ـ عواید نشرات و مطبوعات،

۴ ـ عواید تشبثات اقتصادی.

ماده بیست وپنجم

تشبثات اقتصادی:

حزب همزمان با فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میتواند به ایجاد موسسات تولیدی، تجارتی، تعلیمی ،فرهنگی  مبادرت ورزد.

ماده بیست و ششم

حزب و انتخابات:

حزب به مثابه سازمان فعال سیاسی در تمام رویداد های سیاسی کشور منجمله انتخابات نقش اساسی وفعال گرفته ، کاندیدان مستحق را معرفی ویا با سایر نیروهای ملی ،دموکراتیک وهمسو از کاندید مشخص پشتیبانی مینماید.

۱ ـ هرعضو حزب حق دارد با حمایت حزب بحیث نامزد در انتخابات ریاست جمهوری، ولسی جرگه، شورا های ولایتی، شورا های ولسوالی، شورا های قریه، مجالس شاروالی و شاروال ها شرکت نماید.

۲ ـ اعضای حزب در انتخابات تعهد، تحصیل، تجربه، تخصص، لیاقت و شایسته گی نامزدان را درنظرگرفته ازآنها حمایت می نماید.

۳ ـ نامزد حزب برای انتخابات ریاست جمهوری ازجانب بیروی اجراییه ، نامزدان حزب برای انتخابات ولسی جرگه ازجانب دارالانشا درمشوره با شورا های ولایتی ، معادل آن و شورای شهر کابل و برای انتخابات سایر مقامات و نهاد های انتخابی از جانب شوراهای حزبی مربوط معرفی می شوند.

ماده بیست و هفتم

بیرق، نشان، مهر و ارگان نشراتی

حزب دارای بیرق، نشان، مهر و ارگان نشراتی مشخص خود میباشد. اتخاذ تصمیم در مورد ارگان نشراتی و ممیزات مهر، صلاحیت دارالانشا حزب است.

ماده بیست و هشتم

حزب و جامعه مدنی:

حزب بمنظور پرورش سالم جوانان، زنان و سایر اقشار جامعه و آماده نمودن آنها برای پاسداری از حقوق قانونی شان به ایجاد شورا ها و اتحادیه های مربوطه مساعدت می نماید. حزب استقلال سازمانی ساختار های متعلق به جامعه مدنی را رعایت نموده، آنها را در امور مربوطه یاری و کمک میرساند.

ماده بیست ونهم

مکافات ومجازات:

الف - اعضای حزب در صورت تبارز لیاقت و شایستگی در اجرای وظایف حزبی و مبارزه صادقانه، برجسته در جهت تحقق مندرجات مرامنامه و اساسنامه حزب، بر اساس پیشنهاد شوراهای مربوطه، شعبات مرکزی  و تائید ارگان های رهبری حزب مورد تقدیر قرار میگیرند.

نوع و سطح تقدیر توسط طرزالعمل جداگانه از جانب دارالانشا حزب تعیین و مشخص میگردد.

ب- اعضای حزب نسبت عدم رعایت مطالبات اساسنامه و تخلف از اصول، موازین و دساتیر حزبی ذیلاً تأدیب و مجازات میشوند:

-  توصیه،

-  اخطار.

- اخراج ازعضویت حزب.

چگونگی تادیب و مجازات اعضای حزب توسط طرزالعمل جداگانه از جانب دارالانشا حزب تنظیم و مشخص میگردد.

اعضای شورای مرکزی  که مرتکب تخلفات جدی میگردد عضویت آنها درشورای مرکزی از جانب دارالانشا حزب تعلق واخراج آن به جلسه شورای مرکزی پیشنهاد وشورای مرکزی درزمینه تصمیم اتخاذ می نماید.

ماده سی ام

دفاتر حزبی:

مقر شورای مرکزی حزب در شهر کابل بوده،  دفاتر و نماینده گی های حزبی در واحد های اداری و محلات به پیشنهاد شوراهای ولایتی، معادل آن وشهرکابل ، تشکیلات مرکزی ومنظوری دارالانشا  ایجاد میگردند.

ماده سی و یکم

انحلال حزب:

در صورت بروز اوضاع نامساعد که تداوم کار حزب در جهت تحقق اهداف برنامه  آن ناممکن گردد، موضوع تعلیق قسمی یا کلی فعالیت ها، ختم کاریا انحلال حزب در جلسه فوق العاده شورای مرکزی تحت غور و بررسی قرارگرفته، تصمیم نهایی در زمینه به دو ثلث آرای اعضای حاضر در جلسه اتخاذ ، و موضوع طی اعلامیه رسمی به آگاهی اعضای حزب، سایر هموطنان و وزارت عدلیه رسانیده می شود.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۰۷۰۹

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018