بسم الله الرحمن الرحیم

برنامه حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

 مقدمه :

در اوایل قرن ۲۰ م ، مردم افغانستان با اندیشه مشروطه، استقلال،‌ جمهوری، آزادی،‌ ترقی،‌ عدالت و دموکراسی آشنا شدند و برای تشکل و قربانی در این راه کمرهمت بستند.

دورنمای سیاسی و اجتماعی ،‌فرهنگ دست پاک و خدمتگذاری برای وطن مشترک و مستقل،‌ با چشم انداز ترقی و تجدد،‌ درمیان محافل سیاسی راه گشود. حرکت های ترقی خواهانه،‌ محتوای داد خواهانه و اجتماعی کسب نمود و وطن ما از قرون وسطایی به زنده گی مدرن راه یافت. این بیداری سیاسی و اندیشه های ترقی خواهانه و عدالت جویانه مردم افغانستان  و ارزش های مشترک بشریت،‌ میراث  روشنگرانه برای حزب ملی ترقی مردم افغانستان در مبارزه بخاطر استقلال، تجدد،‌عدالت  اجتماعی  و دموکراسی درکشور می باشد.

حزب ملی ترقی مردم افغانستان با الهام ازاندیشه ها و آرمانهای جنبش مشروطه خواهان و تجدد طلبانه سده پیشین کشورما سازمان می یابد که در طی این سده، سنت غنی مبارزه برای آزادی، دموکراسی ، جمهوریت وعدالت اجتماعی را درکشورما پی ریخت ؛ و تلاش برای پیشرفت اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشورما را درمرکز تعهد جانبازانه خود قرارداد. حزب ما بی آنکه در صدد احیای سازمانها و جنبش های متعلق به گذشته باشد، به سنن پر افتخار این جنبش ها ارج میگذارد، برای حفظ و تحکیم دستاورد های ملی و تاریخی آن سعی میورزد ، از تجارب آن می آموزد و می کوشد که سیاست ها و عملکرد های خود را با واقعیت های امروزی جهان ، منطقه و روان جامعه ما عیار سازد. حزب بر نسل جوان و بالنده کشور متکی است. ما به آینده درخشان کشور خوشبین هستیم واین آینده به خرد و بازوی توانای نسل جوان کشور ما ساخته میشود.

 مداخلات برخی کشورهای جهان ، گسترش روز افزون تروریزم، خرابی وضع امنیتی، گسترش بی سابقه و مزمن فساد اداری، بی عدالتی لجام گسیخته، وضع ناهنجار اقتصادی، فقر و بیکاری، ازدیاد فاصله میان فقر و ثروت، افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر و سیاست های مبهم و ناروشن حکومت دربرابرمداخلات بیگانه، نگرانی عمیق مردم ما را بوجود آورده است.

با وجود تغیرات نسبی که درعرصه های معارف، تحصیلات عالی، مواصلات، مخابرات، انکشاف دهات، قانونگذاری، آزادی بیان وایجاد نیروهای مسلح کشور، دموکراسی، حاکمیت قانون، حکومتداری خوب، حقوق بشر و عدالت اجتماعی؛ طبق توقع مردم عملاً تحقق نیافته است.

این حالت نه تنها ایجاد یک حرکت سرتاسری و ملی رهروان نهضت صلح ،‌ دموکراسی ،‌ ترقی و عدالت اجتماعی را بخاطر بیرون رفت از وضع موجود به عنوان یک ضرورت جدی مطرح میکند،‌ بلکه نیازمندی برای وحدت سرتاسری نیروهای ملی دموکرات را نیز متبارز می سازد. حزب ما با تامین تفاهم با احزاب ملی و دموکرات، می خواهد به خلای ناشی از نبود یک حزب قوی، نیرومند و سرتاسری درکشور پایان بخشد. با درنظرداشت این امرمهم دست صفا، صمیمیت و برادری را برای تامین تفاهم تا سطح وحدت سازمانی برای همه آنها پیش نموده ومی نماید.

حزب ما بخاطر دستیابی به موارد فوق اهداف ذیل را تعقیب مینماید:

الف – در عرصه حاکمیت دولتی و اداره :

۱ـ حمایت از استقلال،‌ حاکمیت ملی، ‌تمامیت ارضی، ‌وحدت ملی  مردم افغانستان،

۲ـ پشتیبانی از نظام قانون اساسی مبتنی بر تفکیک قوای ثلاثه دولت و اصول مردم سالاری،

۳ـ مبارزه برای استقراریک نظام دموکراتیک برمبنای پلورالیزم سیاسی، از طریق ‌برگذاری انتخابات شفاف، ‌عادلانه و ‌دموکراتیک در تمام سطوح ( از شوراهای قریه تا ریاست جمهوری )، جلوگیری از اهمال نفوذ دولت مردان ، ‌گروه های سیاسی و زورمندان در پروسه های انتخاباتی،

۴ـ مبارزه برای ایجاد جامعه مدنی عاری از ظلم و استبداد، ‌تبعیض و خشونت و مبتنی بر عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی که از اصول بنیادین و زرین قانون اساسی افغانستان است،

۵ـ مبارزه علیه توتالیتریزم ،انحصار قدرت و ثروت درهرشکل و شیوه آن و اهمال هرنوع خشونت به هدف کسب و حفظ قدرت سیاسی،

۶ـ پشتیبانی از حکومتداری خوب، ‌تامین امنیت عامه، افزایش ظرفیت های دولت، تقویت سکتور خدمات اجتماعی و رفاه عامه،

۷ـ تامین انکشاف متوازن ملی،‌ تقسیم عادلانه امکانات انکشافی در بین مناطق و ولایات،

۸ ـ حمایت از تعدیل قانون اساسی به منظور رفع تناقضات و ابهامات موجود در آن و راه گشایی برای ایجاد یک حکومت پاسخگو در برابر پارلمان کشور،

۹ـ مبارزه درجهت تحقق عملی قانون احزاب سیاسی مبنی بر جلوگیری از ‌ایجاد احزاب سیاسی برمبنای قومی، ‌محلی، ‌مذهبی، ‌لسانی و دارای تشکیلات نیمه نظامی وتمویل آنها از منابع خارجی  طبق احکام قانون اساسی و قانون احزاب سیاسی،

۱۰ـ مبارزه غرض پایان دادن به نفوذ احزاب و گروه های سیاسی در اردو، پولیس و امنیت ملی،

۱۱ـ حزب ما درحالی که اساساً مخالف حضور نظامی دابمی نیروهای خارجی درکشور ماست، ‌همکاری بین المللی را برای تضمین امنیت کشور در چارچوب منافع ملی با تعهدات روشن متقابل و میکانیزم های نظارتی توافق شده برای اجرای این تعهدات ضروری می داند،

۱۲ـ ‌پشتیبانی از ایجاد شوراهای انتخابی ولایتی، ‌ولسوالی  و قریه ، ‌تفویض صلاحیت های نظارتی به آنها در حل مسایل محلی، ‌حمایت از انتخابات شاروال ها و مجالس شاروالی ها طبق قانون ،

۱۳ـ حمایت از بازسازی واصلاح اداره دولت در چارچوب یک ستراتیژی ملی از بالا تا پائین، بخصوص باز سازی سیستم عدلی و قضایی، ‌تصفیه اداره از وجود همه عناصر مفسد و قانون شکن به هدف پایان دادن به فساد اداری، جلب حمایت مردم بخاطر تامین حاکمیت قانون،

۱۴ـ مساعی درجهت تحقق سیاست کادری مبتنی بر تحصیل، تجربه، تخصص، لیاقت، کاردانی، تقوی و تعهُد به منافع ملی به هدفِ ایجادِ یک اداره کارا، متخصص و با تجربه، دارای توانایی عرضه خدمات موثر برای مردم.

حزب ما بر اصل بیطرفی، کارایی و مسلکی بودن اداره دولتی تاکید می ورزد. کارکن دولت مجری سیاست حکومت منتخب و خدمت گذارمردم است، نه نماینده و مجری سیاست حزب مربوطه.

 ب - در عرصه تامین صلح و ثبات در کشور:

۱ـ حزب ما خواهان آتش بس و قطع فوری جنگ و خونریزی بیشتر و استقرار صلح عادلانه و عام شمول در افغانستان است. ما از حل مشکلات موجود با مخالفین مسلح داخلی دولت را از طریق سیاسی حمایت نموده و جلب و مشارکت انها  در پروسه های سیاسی افغانستان بشمول اشتراک در انتخابات  نهاد های دولتی با ضمانتهای حقوقی و بر گشتاندن افراد مسلح به زندگی عادی پشتیبانی می نماییم،

۲ ـ حزب از همه تلاش ها در جهت تامین صلح، امنیت  دایمی و بر چیدن اسلحه غیرقانونی بعد از نهائی شدن توافقات صلح، ‌غرض تامین حاکمیت دولتی سرتاسری و ملی در جهت ایجاد فضای باز سیاسی در کشور حمایت می نماید.

 ج - در عرصه نظام حقوقی، حقوق و آزادی های اساسی مردم :

 ۱ـ مبارزه بخاطر استقراردولت قانونی، اصل تفکیک قوای ثلاثه ، برابری هموطنان در برابر قانون و قضا وتطبیق یکسان قوانین بالای همه ، اصل مس.ولیت دولت، جامعه و فرد در برابر همدیگر، حمایت از ایجاد و تحکیم نظام قضایی مستقل، بی طرف  و مسلکی ،

۲ـ مبارزه برای تامین حقوق اساسی و آزادی های فردی مردم که درقانون اساسی کشور تسجیل است،

۳ـ مبارزه در راه تحقق تساوی حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی زنان با مردان ،

۴ـ مبارزه برای تطبیق اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی در این زمینه. مبارزه برای تامین حقوق دموکراتیک مردم و تمین آزادی های سیاسی، اعم از ایجاد و فعالیت احزاب سیاسی، اتحادیه های صنفی، حق تظاهرات و اعتصابات مسالمت آمیز که تابع محدودیت های غیردموکراتیک و موکول به قوانین باز گیرنده نشوند،

۵ـ مبارزه علیه جنایات سازمان یافته و تروریزم. کشت و ترافیک مواد مخدرکه نه تنها یک چالش عمده در برابر تحکیم حاکمیت دولتی و ایجاد اقتصاد سالم است، بلکه فساد و تروریزم را نیز تغذیه میکند. برنامه دولت و جامعه بین المللی برای حل این معضل کافی نیست. دولت باید درکنار تدابیر کیفری و کشت بدیل، حل مشکل آب، بازاریابی برای تولیدات زراعتی، سبسایدی های حد اقل برای کشت بدیل درصورت آفات طبیعی و امراض زراعتی برای دهقانان، فقر زدایی و کاریابی برای جوانان دهات را در برنامه خود درنظر گیرند. حزب ما خواهان آنست که دولت و جامعه بین المللی علیه مافیای پروسس، ترافیک و قاچاق مواد مخدر اقدام جدی نمایند.

 د - در عرصه انکشاف اقتصادی:

 ۱ـ حزب ما از سمتدهی اجتماعی اقتصاد بازار حمایت میکند و درحالیکه اقتصاد بازار را واقعیت عینی سازماندهی کنونی حیات اقتصادی میداند، بدین باور است که انسان و خوشبختی او باید در محور هرگونه سیاست اقتصادی قرار داشته باشد. نسخه اقتصادی جاری با بی عدالتی اجتماعی، بیکاری مزمن، پول پرستی، ثروت اندوزی، جنایت، بحران های اخلاقی و معنوی، تخریب علایق و عواطف انسانی و فروپاشی خانواده و محیط زیست توام است. بنابر این حزب ما خواستار ارتقای نقش انتظامی دولت در اقتصاد بازار، کمک به بخش خصوصی در اشتغال آفرینی، با ثبات سازی، تقویت سکتورتولید کالایی و بسیج تمام ثروت های مردم افغانستان برای پیشرفت و خوشبختی وطن ماست. حزب ما از اعاده اقتدار دولت در عرصه انکشافی یعنی پایه گذاری دولتی که نقش طبیعی خود را در اداره اقتصادی، انباشت مهارت های کاری، ایجاد اشتغال و پی ریزی زیربنای اقتصادی ایفا کند و تمام امکانات کشور را بشمول سکتور خصوصی در جهت سرمایه گذاری عامه بسیج  و سازمان دهد، حمایت میکند. حزب با توجه به عقب مانده گی شدید اقتصادی افغانستان و نیاز به استفاده از ظرفیت های همه سکتورهای اقتصادی و جلب سرمایه گذاری های خارجی جهت رشد سریع نیروهای مولده و ترقی علمی، تخنیکی و فرهنگی، از فکتور مداخله فعال دولت و برنامه ریزی انکشاف اقتصادی و اجتماعی بخصوص در مراحل احیای مجدد زیربنای اقتصادی و ایجاد شبکه های تامینات اجتماعی و رقابت سالم میان سکتور های مختلف پشتیبانی میکند،

۲ ـ مبارزه در راه رفع عقب مانده گی اقتصادی کشور، بسیج مردم و جامعه مدنی در جهت تعمیل برنامه ریزی های کوتاه مدت و درازمدت برای بازسازی افغانستان، با استفاده از تمام ظرفیت های موجود سکتورهای دولتی، مختلط، خصوصی و کوپراتیفی، سرمایه گذاری بیشتر در عرصه های زیر بنایی و منابع طبیعی، زراعت و انکشاف دهات، معارف و خدمات اجتماعی. حمایت از مطالبات اقتصادی معاش گیران و تقویت جنبش سندیکایی،

۳ ـ حمایت از تمام اشکال مالکیت قانونی، مصئونیت قانونی سرمایه های داخلی و خارجی و بهره آنها. حمایت از جلب سرمایه گذاری های خارجی طبق قانون و در مطابقت با منافع انکشافی افغانستان. مطالبه سیاست فعال ایجاد شغل و زمینه های کار به وسیله دولت یا تحت رهبری آن.

۴ ـ حمایت ازمالکیت دولت برمنابع دارای اهمیت استراتیژیک منابع طبیعی زیر زمینی،جنگلات، چراگاه ها، اراضی دولتی، منابع اساسی انرژی، بنادر و خطوط مواصلاتی، دشت ها، منابع آبی و آثار باستانی،

۵ ـ استفاده موثر از منابع نفت وگا ز، مس، آهن و سایر منرال های صنعتی و تشویق سرمایه گذاری های بزرگ، اعم از داخلی و خارجی، در بخش صنایع ثقیل به هدف ایجاد زیربنای پیشرفته اقتصادی و ایجاد زمینه های وسیع کار و اشتغال برای مردم، 

۶ ـ پشتیبانی از ایجاد و گسترش صنایع ملی و صنعتی ساختن کشور با استفاده از دست آورد های علمی و تکنولوژیک معاصر با همکاری سکتورهای دولتی، خصوصی و مختلط و سرمایه گذاری های خارجی،

۷ ـ حمایت از تشویق متشبثین خصوصی، تجار و سرمایه داران ملی در جهت افزایش و توسعه تجارت داخلی و خارجی و مبدل کردن افغانستان به مرکز فعال تجارت منطقه ایی واستفاده از سهولت ها و استندردهای سازمان جهانی تجارت،

۸ ـ حمایت از عصری ساختن متداوم سیستم بانکی کشور، توسعه شبکه خدمات بانکی معاصر، تشویق و تضمین امانات و پس اندازها. مبارزه بخاطر تعمیل سیاست عادلانه مالیاتی مبتنی بر تقلیل مالیات غیرمستقیم و تصاعد مالیات مستقیم و تقسیم عواید برمبنای منافع انکشاف اجتماعی،

۹ـ حمایت از تنظیم بهتر امور زمین داری و حل معضلات آب در جهت رشد و میکانیزه ساختن زراعت، مولد انرژی برق، ایجاد فارم های زراعتی ( دولتی، خصوصی، مختلط و کوپراتیفی) غرض تامین منافع اقشارمختلف زمین داران و دهقانان. مبارزه بخاطر بهبود محیط زیست، حفظ و مراقبت از جنگلات، نسل حیوانات و پرنده گان نادر،

۱۰ـ ترویج نباتات طبی و تولید ادویه بخاطر تامین نیازمندی های ملی، توسعه اقتصاد مالداری و پیشه وری و تشویق سرمایه گذاری ها در بخش صنایع خفیفه دستی و مستظرفه و ایجاد سیستم های بیمه و بانک های حمایت از اقتصاد صنعتی، زراعتی، مالداری و پیشه وری و بازاریابی برای تولیدات آنها،

۱۱ـ حمایت از طرح آبادساختن زمین های بایر و لامزروع و توزیع عادلانه آن به قیمت مناسب برای دهقانان بی زمین و کم زمین، کوچی ها و سکتور خصوصی ،

۱۲ـ حمایت از تامین کشوراز لحاظ انرژی با استفاده ازمنابع داخلی با جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و حمایت از رشد و انکشاف صنایع انرژی و صنایع سبک و تولید کننده مواد استهلاکی و غذایی،

۱۳ـ حمایت از مطالعات دورنمایی عامه به منظور استفاده موثر از امکانات ملی و مساعدت های مالی و تخنیکی جهانی، با درنظرداشت نیازمندی های اساسی کشور،

۱۴ـ دفاع از مطالبات و تلاش های انجمن ها و اتحادیه های پیشه وران و صنعت کاران در رابطه به رشد صنایع ملی، تولیدات داخلی و انکشاف صنایع دستی،

۱۵ـ حمایت از انکشاف و مدرنیزه ساختن ترانسپورت، اعمارترمینل ها و شاهراه های مدرن و میدان های هوایی و خط آهن سراسری کشور و وصل آن با شبکه راه های ترانزیتی جهانی،

۱۶ ـ حمایت ازصنعت توریزم بخاطر تقویه اقتصاد ملی و اتخاذ تدابیر مؤثر برای توسعه فرهنگ پذیرایی ازجهانگردان.

 هـ : در عرصه اجتماعی:

 ۱ ـ دفاع از منافع و حقوق اجتماعی زحمتکشان شهر و ده، پشتیبانی از خواست ها و مطالبات اقتصادی و صنفی آنها،

۲ـ مبارزه در راه تامین حقوق زنان و خانواده ها از طریق توسعه موسسات حمایه طفل و مادر، زایشگاه ها، شیرخوارگاه ها،کودکستانها،کلینیک ها، تسهیلات آموزش و پرورش و جلوگیری از بهره کشی کو دکان،

۳ـ مبارزه برای تامین حفظ الصحه محیطی، دسترسی عامه به خدمات صحی رایگان و با کیفیت، آب صحی آشامیدنی و وقایه مردم در برابر امراض ساری و پرازیتی بخاطر تامین صحت همه گانی  درهمه ولسوالی ها و نواحی شهرها،

۴ ـ مبارزه در راه تحکیم وحدت ملی و رفع هرنوع تبعیض و امتیاز و انواع مظالم اجتماعی ، به منظور تامین عدالت اجتماعی ومشارکت سیاسی با تطبیق یکسان قانون بالای همه شهروندان،

۵ ـ تاسیس بیمه های اجتماعی به هدف تامین رفاه همگانی و حمایت از شهروندان کشور د ر هنگام تقاعد، بیکاری، بیماری، ناتوانی، دوران پیری، معلولیت، معیوبیت، حوادث و آفات طبیعی،

۶ ـ حمایت از یتیمان و بیوه زنان، معیوبین  ومعلولین جنگ و بحران کشور، تعیین احصاییه دقیق آنها، مواظبت همیشه گی و بدون تبعیض از آنان، فراهم آوری شرایط مناسب زنده گی و امکانات کار و خدمات اجتماعی و جلب حمایت موسسات داخلی و خارجی از آنها،

۷ ـ مساعی لازم غرض تامین کار و اشتغال برای مردم، بعنوان حل عمده ترین مشکل اجتماعی، عامل عمده و اساسی تداوم بحران در کشور و عامل موثر در زدودن فقر از جامعه، بهبود زنده گی مردم، تامین مصوونیت و محیط محفوظ کار و تخنیک ایمنی د ر تمام مراکز تولیدی و حمایت از اصل مزد مساوی در برابر کار مساوی برای مردان و زنان،

۸ ـ مبارزه بخاطر حل مشکل مهاجرین و بی جا شده گان، عودت داوطلبانه و آبرومندانه و اسکان مجدد شان درکشور و انجام مساعدت های لازم در زمینه امنیت، سرپناه، تحصیل،کار و اشتغال برای آنان،

۹ ـ مبارزه برای حل عادلانه مساله کوچی ها در کشور و فراهم آوری زمینه ها برای اسکان دایمی آنها،

۱۰ـ حمایت از اصل مزد مساوی در برابر کارمساوی و استخدام فارغ ازهرگونه تبعیض بر مبنای قوم، زبان، مذهب، جنس و موقف اجتماعی، افزایش دست مزد کارکنان سکتورهای دولتی و خصوصی و متقاعدین، تامین امنیت کار و تصویب قوانین عادلانه در حمایت از حقوق کارکنان ، دهقانان، پیشه وران ، تجار و سرمایه گذاران ملی،

۱۱ـ حمایت از مبارزات حق طلبانه سازمان های اجتماعی و مد نی و تلاش برای ارتقای نقش آنها در نظام سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور،

۱۲ـ حمایت از پروسه تثبیت احصاییه د قیق نفوس بر اساس توزیع تذکره الکترونیکی تابعیت و استفاده از تکنالوژی معاصر دراین زمینه بخاطرتامین انتخابات شفاف و تنظیم پلان های آتیه توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،

۱۳ـ تلاش درجهت ایجاد آسایشگاه ها، سناتوریم ها و پارک های تفریحی برای آسایش مردم،

۱۴ـ مبارزه غرض تامین انکشاف متوازن  اقتصادی و فرهنگی شهرها و دهات ، ارتقای کیفیت خدمات اجتماعی واستفاده یکسان برای همه شهروندان، حل مشکل بی سرپناهی از طریق اعمار محلات جدید مسکونی و منازل ارزان قیمت، و اتخاذ تدابیر موثر از جانب دولت بمنظور تهیه مسکن و توزیع ملکیت های عامه برای شهروندان مستحق و فراهم سازی سهولت ها و خدمات اجتماعی برای آنها،

۱۵ ـ مبارزه بخاطر خاتمه دادن به مفاسد اجتماعی و اخلاقی، خاصتاً علیه اعتیاد به مواد مخدر، مشروبات الکلی، دخانیات، دزدی، قمار، اختطاف ها و سایر موارد ترویج کننده فساد در جامعه،

۱۶ـ حزب ملی ترقی مردم افغانستان، بر آزادی و انسان آزاد باورمند است. انسان آزاد در بیان اندیشه و مواضع، آزاد درتشکیل سازمان های مدنی و منجمله سیاسی، آزاد در اتخاذ تصامیم شهروندانه،

۱۷ـ حزب ملی ترقی مردم افغانستان، برابری حقوقی زنان را با مردان، سنگ محک هرگونه حرکت دموکراتیک و پایه ایجاد جامعه دموکراتیک می داند و در راه تساوی حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی زنان با مردان مبارزه میکند. نقش موثر و رهبری کننده زنان را در صفوف خویش به طورمستمرارتقا می بخشد. از جنبش زنان در همه ابعاد و ترکیب های آن، برای حصولِ حق برابر، دستمزد برابر برای کار برابر، منع انواع خشونت و محافظت قانونی برابر حمایت میکند،

۱۸ـ حزب ملی ترقی مردم افغانستان ، حزب تحولات اجتماعی به نفع توده های مردم است. عدالت اجتماعی آرمان ماست.  حزب ملی ترقی مردم افغانستان برای توزیع عادلانه ثروت ها و درآمد های ملی، عدم تمرکز قدرت و ثروت در دست حلقات محدود مبارزه میکند.

  و- در عرصه توسعه فرهنگی :

 ۱ـ مبارزه بمنظورایجاد فرهنگ مترقی، پیشرفته و دموکراتیک با توجه به ارزش های دینی، سنن و ارزش های پسندیده ملی و دست آوردهای علمی، فرهنگی و حقوقی جامعه جهان،.

۲ـ مبارزه برای بازسازی و مدرن سازی نظام فرهنگی کشور اعم از سیستم تعلیم و تربیه، تحصیلات عالی و مسلکی، علوم، هنر و ادبیات با استفاده از تجارب جهانی و دست آورد های ترقی علمی، تخنیکی و فرهنگی جهانی بدون تعصب و تنگ نظری،

۳ـ حمایت از توسعه مطبوعات، شبکه وسایل اطلاعات جمعی ( جراید، رادیو و تلویزیون، انترنت وسایر پدیده های تکنالوژی اطلاعاتی و ارتباطی، سینما، تیاتر...)، توجه به بهبود زنده گی فرهنگیان در کشور، توسعه و غنی سازی فرهنگ پربار و تاریخی کشور،

۴ ـ توجه به تربیه کادرها و معلمین مسلکی معارف و استادان پوهنتون ها، ارتقای سطح دانش مسلکی و تخصصی با درنظر داشت نیازمندی های بازارکار و فراهم آوری شرایط مناسب کارو زنده گی برای آنان،

۵ ـ پشتیبانی از رشد زبان های ساکنان این سرزمین و  تعلیمات متوسط اجباری و حق آموزش به زبان مادری برای نوجوانان و جوانان افغانستان،

۶ـ محو کامل بیسوادی از طریق تاسیس مکاتب سواد حیاتی و متمم و بسیج کلیه نیروها در راه اندازی کمپاین وسیع و سراسری ملی به منظور آموزش سواد برای هموطنان محروم از سواد حیاتی،

۷ ـ مبارزه درجهت تربیت سالم جوانان و کودکان کشور(اعم از دختران و پسران)، بخصوص بازمانده گان قربانیان جنگ از طریق آموزش های مجانی در تمام سطوح تعلیمی و تحصیلی، تعلیمات متوسط اجباری، تعمیم مکاتب حرفه ای، کورس های قصیر المدت آموزش حرفه، بهبود شرایط تعلیم و تحصیل و فراهم آوری مصروفیت های سالم فکری و زمینه های ورزشی برای آنان،

۸ ـ مخالفت با جنگ وخشونت و ترویج افکارانسان دوستانه، تحمل پذیری، نظم پذیری،  هم دیگر پذیری ، قانونگرایی، مشوره پذیری، امانت دانستن سرمایه ملی و مرجح دانستن منافع ملی واجتماعی برمنافع شخصی وگروهی،

۹ ـ مبارزه علیه تمام انواع انحرافات، خرافات و امراض گمراه  کننده  دربین شهروندان کشور، اعم از قوم گرایی،  زبا ن گرایی ، سمت گرایی  و د یـگـرپنداشت های کهنه به مثابه مانع جدی در راه تجدد و پیشرفت جامعه  و تحکیم وحدت ملی میان اقوام و ملیت های ساکن در افغانستان،

۱۰ـ تلاش درجهت رشد ارزش های فرهنگی، حفظ آثار تاریخی و باستانی و فراهم سازی زمینه برای گسترش تحقیقات باستان شناسی به هدف شناخت عمیقتر مد نیتها و تا ریخ باستانی کشور و اتخاذ تدابیر جدی جهت جلوگیری از حفریات وکاوش های خودسرانه آثارباستانی وقاچاق آن به خارج از کشور،

۱۱ ـ مساعی غرض بازگردانیدن آثار تاریخی و باستانی غارت شده از موزیم ملی به کمک یونسکو و سایر موسسات بین المللی، حفظ و نگهداری آثار و آبدات تاریخی کشور،

۱۲ـ حمایت از مراکز علمی و تحقیقاتی بخصوص اکادمی علوم افغانستان، ایجاد شرایط و امکانات مناسب برای تبارز، رشد و شگوفایی استعداد های فطری و ایجادگر اعم از زنان و مردان کشور،

۱۳ـ حمایت از دانشمندان، پژوهشگران، مکتشفین، مخترعین و پیشتازان عرصه علوم و فرهنگ، تامین زمینه های بازگشت آبرومندانه به کشور و اشتغال آنها مطابق تخصص و فهم مسلکی آنان و ایجاد شرایط مناسب زنده گی برای آنها،

۱۴ـ حمایت از آزادی فکروبیان، آزادی قلم و مطبوعات، توسعه رسانه های گروهی و دسترسی مردم به تکنالوژی معلوماتی بحیث وسایل ضروری برای پیشرفت جامعه،

 ز - در عرصه روابط بین المللی و سیاست خارجی:

۱ ـ حمایت از منشور سازمان ملل متحد و ارتقای نقش آن در امر حفظ صلح، امنیت جهانی و همکاری بین المللی، پشتیبانی از اصلاحات در سازمان ملل متحد مطابق به واقعیت های کنونی جهان،

۲ ـ حزب ما داشتن سیاست فعال اعتماد سازی و همکاری با همسایه گان و کشورهای منطقه و پیوند های عمیق اقتصادی و فرهنگی با این کشورها را ضروری می شمارد و عقد موافقتنامه های استراتیژیک چند جانبه امنیت و همکاری منطقه وی و جهانی شامل ضمانت های عدم تجاوز و عدم مداخله نظامی و عدم تهدید به استعمال قوه، همچنان عقد موافقتنامه ها در باره انرژی، ترانزیت و تجارت آزاد و تعرفه، حفظ محیط زیست، جریان آزاد نیروی کار، کالا و سرمایه را برای کشور ما مفید و ضروری میداند،

۳ ـ پشتیبانی از سیاست بیطرفی مثبت و فعال خارجی غرض تامین مناسبات دوستانه مبتنی بر اعتماد و همکاری متقابل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشور های جهان بخصوص همسایگان بر بنیاد اصول مساوات واحترام متقابل به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی وعدم مداخله درامور داخلی یکدیگر،

۴ ـ پشتیبانی ازحق تعیین سرنوشت ملل بدون مداخلات خارجی. همبسته گی با مبارزات آزادی خواهانه و داد خواهانه برحق مردمان منطقه و جهان،

۵ ـ مبارزه برای صلح و امنیت منطقه وی و جهانی، منع تولید، آزمایشات و گسترش سلاح های هستوی، کیمیاوی، بیالوژیکی وسایر سلاح های کشتار جمعی تا محو کامل آن،

۶ آ پشتیبانی از حل منازعات منطقه وی و جهانی از طریق مذاکره، دیالوگ و سایر راهبردهای حل صلح آمیز ،

۷ ـ حمایت از مساعی جامعه جهانی غرض تامین تساوی حقوق ملل و استقرار نظم عادلانه اقتصادی و انکشاف کشورهای فقیر و کم رشد،

۸ ـ حمایت از مساعی جامعه بین المللی در مبارزه علیه تروریزم، تبعیض نژادی، جنایات سازمان یافته، کشت ، تولید، پروسس و قاچاق مواد مخدر.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۰۲۰۹

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2018