پیام شعبه اموراجتماعی شورای اروپایی حزب مردم افغانستان  در نکوهش جنایات تازه در برابر زنان افغانستان

زنان مبارز و قهرمان افغانستان،

شهامت و دلیری زنان کشورما درمبارزه با ستم ، بیعدالتی  ، خشونت ، نابرابری و زن ستیزی از بدو تاریخ  وطن و دردرازای این مرزو بوم باستانی ثبت تاریخ میباشد.

در جامعه ایکه دفاع ازحقوق انسانی و جانبداری از زنان صرف درشعار بوده و زنان مظلومترین و ستم دیده ترین جنس درکشور را تشکیل میدهند ، با وجود نابرابری های بیشمار وحق تلفی های اجتماعی و حقوقی ، زنان اگاه و پرتلاش کشورهنوز از پا نایستاده و با دلیری و شهامت بی مانند به مبارزه شان در راه عدالت اجتماعی و برابری ادامه داده و میدهند.

 

در نتیجه سیاست های زن ستیز و حاکمیت نیروهای ارتجاعی وعقب گرا در کشور،هنوز خشونت و تجاوز برشخصیت زن افغان به گونه وحشتناک آن ادامه داشته و ما همه روزه شاهد جنایات نابخشودنی و ضد انسانی از نوع قطع اعضای بدن ، لت و کوب ، تجاوز جنسی ، کشتارهای وحشیانه ، سنگسار  و ... در برابر زنان افغان میباشم.

در چنین شرایط درد بار و ادامه این اقدامات ضد انسانی حزب مردم افغانستان منحیث مدافع منافع زنان افغانستان صدای اعتراض شدید خود را در برابرعاملین این جنایات و مسوولین ادارات حراست ازحقوق شهروندی وانسانی  بلند نموده ، جانبداری خود را از مبارزات داد خواهانه و برابری جویانه زنان کشور ابرازمیدارد .

خواهران عزیز !

بریدن بینی و لب جوان ۲۲ ساله ، خانم ستاره در برابر فرزندانش  در هرات ، تجاوزجنسی بر دختر چهارساله درولایت زابل ، کشته شدن زنی بخاطر چیز کم  یک دالر امریکایی  و یا ۵۰ افغانی درولایت بغلان، حلق آویزنمودن بانوی ۱۶ ساله درولایت غزنی ، تجاوز مردان مسلح ناشناس بریک دختر۱۵ساله درولایت بغلان و ده های نمونه دیگر از این جنایات نشان میدهد که این جنایات ضد انسانی در سراسر افغانستان از بدخشان تا هرات و از بلخ تا غزنی و پکتیا تصادفی نبوده ریشه در بیعدالتی های  بیشمار اجتماعی و اقتصادی و نبود یک نظام دادخواه و مدافع منافع مردم دارد. مبارزه در برابر این همه مظالم  و بی عدالتی ها نیاز به مبارزه مشترک و گسترده مردان و زنان افغان دارد. مبارزه دامنه دارخیابانی و گردهمایی اعتراضی در روزهای گذشته بخاطر نکوهش  بریدن بینی و لب بانو ستاره  جوان ۲۲ ساله  درهرات که مورد ستایش ما میباشد  یکبار دیگر نشان میدهد که  زنان با شهامت افغان در برابر ظلم و بیداد مقاومت نموده و با امکانات نا چیزی که برایش گذاشته اند به پا ایستاده ، صدا و اعتراض شان را بلند مینمایند.

 زنان مبارز وطن !

ما از شرایط درد بار زنده گی و خشونت و بیعدالتی های گسترده اجتماعی و اقتصادی در برابر زن افغان اگاه هستیم. با ستایش از مبارزه دلیرانه و داد خواهانه تان به شما اطمینان میدهیم که حزب مردم افغانستان در رده های جنبش عدالت خواهانه کشور درحمایت و جانبداری از شما قرار داشته و لحظه ای هم از دفاع از منافع و خواست های انسانی شما فروگذاشت نمی نماید.

شما زنان قهرمان افغانستان به دشمنان فرهنگ، دشمنان پیشرفت و ترقی ، دشمنان تمدن، دشمنان انسان و انسانیت موقع ندهید که بیشتر ازاین برحق شما ستم و بی عدالتی روا بدارند.

 ما همراه و همنوا با سازمان ها و نهاد های سیاسی و اجتماعی ، نهاد های مدنی دفاع  از حقوق زنان ، کمیسیون های مستقل بشری با شما همگام بوده و با همه امکانات دست داشته صدای اعتراض و ناخشنودی مانرا دربرابراین همه خشونت ، زن ستیزی و بی عدالتی درافغانستان بلند نموده واز هر نوع مقاومت و ایستاده گی  تان در برابر این جنایات نابخشودنی جانبداری نموده و در این راهپیمایی و اقدامات تان با شما همنوا هستیم.

 

زنده و سر بلند باد زنان افغان !

به پیش در راه از بین بردن بی عدالتی های اجتماعی و خشونت دربرابر زنان کشور ! 

 

زلیخا پوپل

مسوول شعبه اموراجتماعی شورای اروپایی حزب مردم افغانستان