« مبارزه زنان وقتی به پیروزی خواهد رسید که وحدت و اتحاد شعار اساسی آن باشد ! » ( اناهیتا راتب زاد )

 

 

در روزگاری که سرنوشت زن افغان وسیله ایی برای تجارت و معامله بین ارتجاعیون طالب ، امریکا و وابسته گانشان شده است ، لازم میدانیم به دیدگاه های و برسی های داهیانه رفیق اناهیتا راتب زاد در باره زن افغان روآوریم. با آنکه این دیدگاه ها و برداشتهای سالها قبل و حتا نیم سده پیش ترمطرح شده اند ، ولی درونمایه و خواست های پیشکش شده درآن هنوز از مبرمیت برخوردارمیباشند . به بهانه نهمین سالگرد جاویدانگی رفیق راتب زاد مدافع حقوق زن ، بنیانگذار س د ز ا و جنبش ۸ مارچ درافغانستان ، مبارز جسور راه صلح و عدالت اجتماعی اینک گزیده های از اندیشه های او را بنشر میرسانیم :

 

« ... مبارزه در راه آزادی و شناختن حقوق زنان تنها مبارزه بخاطر خود آنها نیست بلکه بخاطر اجتماع است زیرا بدون آزادی دموکراتیک و معقول زنان نمیتوان اجتماع آزاد را بوجود آورد. ( زن‌ ها نصف جمعیت کشوراند و نصف دیگر را در دامان خویش پرورش می‌ دهند. خوشبخت است مملکتی که در آنجا مهر وطن، دلیری، درستکاری و بشردوستی با شیرمادر با روان مردان آینده‌اش آمیخته گردد). زنان نیـمی از جمعیـت را تشکیل می ‌دهند و استعداد‌های شگرفی در آن‌ها نهفته اســت که بایـد بطرف فعالــیـت‌هـای مختلف اجتماعی سوق داده شود، زنان نیرومندترین و طبیعی ‌ترین مدافعان صلح جهان اند. زیرا که مادر اند! .»

***

« ...آزادی زنان مورد پشتیبانی عناصر وطن‌ پرست و ترقی ‌خواه کشور ماست. زیرا آن‌ها معتقد اند که شرکت زنان در ساختمان جامعه‌ مترقی و زنده‌ گی نوین و دموکراتیک و سعادتمند افغانستان عامل موثری بشمار می‌ رود. »

***

« زنان با شهامت افغانستان! مبارزه دشواری‌هایی دارد ولی امکانات پیروزی وسیعاً موجود است.»

***

« ... برای بدست آوردن حقوق انسانی سیاسی و اجتماعی خود علیه ارتجاع، استبداد و استعمار و جنگ که دشمن حقوق و آزادی ‌های دموکراتیک زنان و توده‌ های مردم بشمار می‌ رود به مبارزه عظیم و تاریخی به پا خیزید!

البته مبارزه دشواری‌هایی دارد ولی امکانات پیروزی وسیعاً موجود است. دراین مبارزه از حمایت وطن ‌پرستان، آزادی ‌خواهان و ترقی ‌خواهان برخوردارهستید این مبارزه را باید تا بدست آوردن پیروزی بدون هیچ تزلزلی ادامه داد. »

***

« ...زنان آگاه و با درک کشور بخوبی مستشعر اند که عملی شدن خواست‌های ‌شان بدون ایجاد یک حکومت دموکراتیک و ملی که در آن آزادی‌ های دموکراتیک تامین شده باشد امکان ‌پذیر نیست.

ولی در شرایط فعلی نیز زنان می ‌توانند با مبارزه متشکل خود قسمتی از این خواست‌های خود را بدست آورند لهذا برای به انجام رسانیدن این ماموریت، مبارزه متحد زنان در راه تشکیل و توسعه اتحادیه دموکراتیک و ملی ضروریست. مبارزه زنان وقتی به پیروزی خواهد رسید که وحدت و اتحاد شعار اساسی آن باشد. »

 

***

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۳/ ۲۳ـ ۰۹۰۹

Copyright ©bamdaad 2023