پیام تبریکیه حزب آبادی افغانستان به مناسبت عید سعید قربان

 

هموطنان گرانقدر ،

فرارسیدن عید بزرگ را به همه دوستان ، هموطنان زحمتکش و با دیانت در داخل کشور، جامعه مهاجر افغان و مسلمانان جهان تبریک گفته ، آرزو میبریم تا روزهای عید را درکنار خانواده وعزیزان تان با عمل صالح ، خوشی و بدور از درد و غم بگذارنید.

مردم با عزت افغانستان،

عید قربان فرصتی دیگریست تا از آموزه های آن درایثار، فداکاری و تلاش بخاطر بهروزی خلق الله ، کسب رضای حق و خدمت مطلوبتربه جامعه و انسان بهره ببریم. چنانکه نیک میدانید هموطنان ما درنتیجه دگرگونی های سیاسی ـ اقتصادی سالهای گذشته روزهای دشوار و پر دردی را پشت سرمی گذرانند. درنتیجه فقرگسترده ، بیکاری ، تحدید حقوق و آزادی های شهروندی ، فرارگروهی افراد کارشناس و تحصیل کرده مشکلات امروزی جامعه ما فزونتر شده است. این وضع از نهادهای مدنی ، امارت اسلامی و همه آنهایکه به سرنوشت مردم و میهن با مسوولیت مینگرند، سهمگیری درحل معضلات اجتماعی و اقتصادی را طلب مینماید.هرگونه بی توجه یی به مسایل مبرم اجتماعی از قبیل تامین کار و اشتغال دوامدار برای مردم ، سرپناه قابل پرداخت، آموزش و پرورش مدرن ، زدودن فقر، ارایه خدمات بهداشتی رایگان ، جلوگیری از گرانی قیمت کالاهای مورد نیاز اولیه مردم ، رشد فرهنگی و اجتماعی ، مزد مساوی در برابر کار مساوی برای مردان و زنان و... بر حجم این مشکلات افزوده و روزگار مردم را تلخ تر میسازد.

 با آنکه گروه های امتیازطلب و معامله گر داخلی و خارجی از مساله تحدید حقوق بانوان استفاده ابزاری مینمایند، ما بدین باوریم که جامعه نابرابر درحقوق مدنی و مشارکت شهروندان به سود مردم و آینده افغانستان نیست. برای همین هم متکی بر اصول مرامی خود ما خواستار تحکیم وحدت ملی، رفع هرنوع تبعیض، امتیاز، انواع مظالم اجتماعی، بمنظور تامین عدالت اجتماعی و مشارکت سیاسی با تطبیق یکسان قانون بالای همه شهروندان میباشیم. تحقق این مطالبات مردمی و دادخواهانه نیاز به همسویی، مشارکت و وحدت عمل همه نیروهای ملی و دموکراتیک دارد. 

از دید ما یک افغانستان مدرن و امروزین به تحصیلکرده ها و کارشناسان ملی مردینه و زنانه نیاز داشته و بدون یکی از اینها نمی تواند دگرگونی های لازم به سود مردم مسلمان و زحمتکش ما بدست آید . وقتی دین مقدس اسلام طلب علم بر تمام مردان و زنان مسلمان را واجب گردانیده ؛ و امر به جست وجو و طلب علم تا چین را نموده است،  پس هر نوع بهانه تراشی از سوی امارت دربرقراری نظام آموزشی مدرن و متکی برعلوم متداول روزگارما برای پسران و دختران افغان خلاف منافع ملی و آینده فرزندان این سرزمین میباشد .

ما درحالیکه یکبار دیگرعید قربان را برای هموطنان زحمتکش و پرتلاش صمیمانه تبریک میگوییم ، جامعه بزرگ مهاجرافغان در کشورهای همسایه، ترکیه ، اروپا وسایر کشورها را از یاد نبرده ، با تمام امکانات دست داشته در دفاع از حقوق و خواست آنها برای یک زنده گی آبرومندانه متکی براصول مندرج  دراعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی برای اعطای حقوق پناهند گی قرارداریم. هرنوع تخطی از سوی کشورهای جهان و تحدید حقوق و امتیازات پذیرفته جهانی از جمله پروژه های انتقال مهاجرین درکمپ های خارج از اروپا درخور نکوهش بوده و ما ضدیت خود را در برابر آن ابراز میداریم.

 

عید تان مبارک !

لوي اخترمونيکمرغه!

هییتینگیز قوتلوغ !

 

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

۴ سرطان ۱۴۰۲ خورشیدی

 

 بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۳ـ ۲۷۰۶

Copyright ©bamdaad 2023