زن

 

زن فروغ جاویدان باهمی ست

زن جلای جسم و روح آدمی ست

در سپهر هستی و عشق و وفا

زن نماد همدلی و همدمی ست

از تمام آیه های فصل نور

زن سرود صد بهار و خرمی ست

در گلستانِ حیات و باغ دل

 زن چو باران بهاران مریمی ست

 زن به جسم و روح انسان عشق بود

 زن برای قلب و ایمان مرحمی ست

 جاهلان با زن ستیزه میکنند

 زن برای زنده گانی مقدمی

زن زن و زن مادر و زن خواهر است

 زن رفیق راه رزمِ باهمی ست.

 

 م ع اصیل ، ثور۱۴۰۲

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۳/ ۲۳ـ ۱۳۰۵

Copyright ©bamdaad 2023