پیام همدردی حزب آبادی افغانستان به مناسبت درگذشت داکتر محمد سلیم مجاز

 

با اندوه فراوان خبر درگذشت رفیق داکترسلیم مجاز، مبارزه راه حق وعدالت ،استاد پیشین دانشگاه کابل ، معین وزارت عدلیه  ج ا، منشی کمیسیون تدوین قانون اساسی ، و شخصیت برازنده اجتماعی و حقوقی کشور را بدست آوردیم .

 زنده یاد سلیم مجاز، علاوه برجایگاه بلند اکادمیک و سیاسی، منحث شخصیت آگاه و وطن دوست در امر روشنگری و حاکمیت قانون درافغانستان خدمات فراموش ناشدنی را انجام داده اند.

مجاز که از همان سالهای جوانی سرنوشت خود را با جنبش دادخواهانه کشور گره زد ،  انسان با دانش و معرفت بوده ، شکسته نفسی ، متانت و برخورد نیکو از ویژه گی شخصیت او بود.

حزب آبادی افغانستان به مناسبت این ضایعه جبران ناپذیر مراتب همدردی خود را با همرزمان ، جامعه علمی و اکادمیک کشور، خانواده های سوگوار مجاز و اسپارتک  و دوستان ابراز نموده ، برایشان صبر و شکیبایی آرزو مینماید .

یاد رفیق داکترسلیم مجاز گرامی وهمیش باد !

 

پوهاند داکترمحمد داوود راوش

رییس حزب آبادی  افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۱ـ ۰۹۰۴

 Copyright ©bamdaad 2023