سېن بیلن بار اعتباریم ای وطن

سېن بیلن بار اقتداریم ای وطن

سېنده قالدی آبروییم- عزتیم

سېنده قالدی رنگ روییم، همتیم

سېن سیزین غربتده کیم بولدیم بوگون

سېن سیزین گویا تیرک اۉلدیم بوگون

نې قیله ی غربتده راحت یۉق اېکن

بیر نفس بیردم فراغت یوق اېکن

تۉزیگن توپراغلرینگنی زاری مېن

یم یشیل اۉتلاغلرینگنی زاری مېن

بونده موسمدین حلاوت کۉرمه دیم

کېچدی آی و ییل طروات کۉرمه دیم

بونده نې قیش، نې بهار و یازی بار

بونده بلبل نینگ نی خوش آوازی بار

قیشی یاز و یازی دوزخدن یمان

یا که غربتده قیلورمن بو گمان

قیشده گی قارینگنی ساغیندیم وطن

هر نې که بارینگنی ساغیندیم وطن

گر میسر بۉلسه قۉینینگه باریب

توپراغینگنی کۉزگه سورتسم یالباریب

سین بیلن بۉلگنده قدرینگ بیلمه دیم

بو گنه بولدی، ثواب ایش قیلمه دیم

گر گدا مېن، سېنده بۉلسم شاه مېن

یۉقسه سېن‌سیز مېن گدا، آگاه مېن

نې قیله ی یورتیم بوگون غمخانه دیر

بونده گی اېل بیزلره بیگانه دیر

نې دېبان شرح فراقینگنی یازه ی

یا چېکیب اونلر فلکدین اۉتکزه ی

قه یسی بیر غمدن شکایتلر قیله ی

یسی ماتمدن حکایتلر قیله ی

شعر اېمس دور بو جگر نینگ پاره سی

دردلی اېل کۉنگلی نینگ قان یاره سی

استعاره بونده یوق، کوز یاشی  بو،

ینگی بیر غمنامه نینگ سۉز باشی بو

 

( محمد عالم كوهكن )

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۲۳ـ ۰۵۰۴

Copyright ©bamdaad 2023