پیام شادباش کمیته حزبی حزب آبادی افغانستان مقیم هالند

به مناسبت نوروز و سال نو خورشیدی

 

رفقا و دوستان ،

جامعه مهاجر افغان در هالند ،

نوروز باستان یکی از مهمترین روزها در تاریخ کهن آریایی ها محسوب میشود. نوروز سرآغاز سال نو وآغازگر رستاخیز طبیعت وروزگار نو با دید گاه نو است.

نوروز نشـانـه‌ ای از پیکـار نـور و ظـلمت، نمـاد آفـرینـیـش مجـدد طـبـیعت ، مـژده‌  شـکـوفه و بـهار، جـشـن تکـابـو و کـار، پیـا‌م آور هـمدلی و همـبستـگی، سـمبول هـویت فـرهـنگـی و حمـاسـه‌ مـلی اسـت که در ژرفـای روان انسـان جـامعـه‌ ما رخـنه کـرده اسـت و در برابر همه تند باد های فرهنگ ‌بـرانـدازانه و کیـنه ‌تـوزانـه اسـتوار پا برجا مانده اسـت.

پیوند انسـان بـا طـبـیعت، رمز پایداری و راز مـانده گاری نـوروز اسـت. انسـان، بـا پایان یافتن شـب‌هــای سـرد و دلـگیر زمسـتان و آمدن بـهــار زنگارهــای کـهنه را از قلب و اندیشـه بر می‌ کند و بـا حرکت نمـادین «خانه تکانی» بـا طـبـیعت همگام می ‌شـود.

این روز خجسته بیشتر از هزار سال قبل تا اکنون در اول هر سال هجری شمسی در کشور های مختلف منجله کشور عزیز ماافغانستان به نمایش گرفته می ‌شود.

هموطنان گرامی ،

ما اعضای کمیته حزبی حزب آبادی افغانستان مقیم در هالند ، نوروز و سال نو خورشیدی ۱۴۰۲ را به شما رفقای گرامی ، دوستان عزیز وخانواده های مهربان و گرانقدر تان ، به جامعه مهاجر افغان در هالند ، برای همه هممیهنان رنج کشیده ، و همه نوروز باوران جهان از ژرفهای قلب مبارک وشاد باش گفته ، آرزو مندیم که سال ۱۴۰۲ سال برآورده شدن آرزوهای انسانی و پیروزی های تان درهدف های معین ،  سال خوشکیدن اشک های جاری مادران داغدار وبه ماتم نشسته، سال شکست قطعی تروریست ها ، بنیادگرایان ، سال تحقق تساوی حقوق زنان با مردان و محوی خشونت علیه زنان به شکل دایمی ، سال قطع جنگ ، صلح سراسری میهنی ، وسال خو شبختی و آسوده حالی شما دوستان و وطنداران زحمتکش باشد.

 

هر روز تان نوروز -  نو روز تان پیروز !

 

حفیظ مصدق ،

مسووول کمیته حزبی حزب آبادی افغانستان درکشور شاهی هالند

 

 

بامـداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۳ـ ۲۱۰۳

Copyright ©bamdaad 2023