شادباش نوروزی حزب آبادی افغانستان

 

هموطنان گرانقدر!

فرارسیدن نوروز، بهار و سال نو خورشیدی را صمیمانه تبریک گفته ، امیدوارهستیم که سال نو، سالی سرشار ازسلامتی، و پیروزی در برقراری مناسبات عادلانه اقتصادی و اجتماعی ، صلح ، امنیت و تحقق اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر که با خواستها و منافع مردم مسلمان و زحمتکش افغانستان همخوانی دارد، باشد .

نوروز، جشن ملی چند هزارساله باستانی ما که همراه با آغازیدن بهاراست، نماد نوشدن طبیعیت ، چیره گی بر سردی زمستان و شروع بهار، سبزینگه ، رستاخیز و پیروزی بوده ، این جشن کشت و کار پیام آور امید و تلاش به بهبودی ، آرامی ، فراوانی ، برکت ، شادی و آزادی میباشد.

هموطنان گرامی ،

در چنین روزی جا دارد تا کوتاه بر وضع  مردم و رخدادهای مهم سالی که گذشت درنگ نموده ، خواستهایی برای سال نوی که در پیش است را مطرح نمود.

با درد و دریغ سال ۱۴۰۱خورشیدی بنا بر دلیل های داخلی و جهانی  برای اکثریت مردم  سالی پراز دشواری،  سال بیکاری ، تنگدستی ، گسترش بیسوادی و تحدید حق دسترسی به علم و دانش و چالشهای فراوانی در کشور بوده، موجب تشدید بی‌ سابقه فقر و محرومیت درمیان میلیون‌ها هموطن ما گردیده و زنده گی را به کام مردم تلخ کرده است. مساله بستن درهای مکاتب و دانشگاه ها  و محدودیت برسهمگیری زنان درحیات اقتصادی و اجتماعی کشور از شمار اقدامات دردبار و غیرقابل پذیرش میباشند.

تغیر رژیم که در پی توافقات پنهانی میان دولت ایالات متحده امریکا و تحریک طالبان ، و بدور از آگاهی و سهم مردم و نیروهای ترقیخواه کشور صورت گرفت، زمینه ساز برقراری نظام امارت اسلامی در افغانستان گردیده ، ناهنجاری های موجود  و محدودیت درحقوق و آزادی های شهروندی از جمله آزادی بیان و تشکیلات سیاسی را در پی داشت. به همین دلیل درسالی که گذشت شاهد مقاومت دربرابر جبرگرایی و اعتراض‌های پراگنده گروه های مختلف مردم بودیم . درونمایه و خواست های اساسی این اعتراض‌های مدنی زحمتکشان، بازنشسته گان ، زنان، معلمان ، فرهنگیان و سایر گروه اجتماعی کشور را سهمیگری آزاد و عادلانه درتعین سرنوشت و نظام سیاسی کشورمتکی به اراده مردم و انتخابات آزاد ، و دستیابی به حقوق صنفی تشکیل میداد. این خواست های برحق و اعتراض های مدنی مورد تایید و جانبداری ما میباشند.

حزب آبادی افغانستان به این باوراست که سرنوشت کشور را تنها می‌ توان با تلاش مشترک کسانی که با مردم و میهن روح همدردی دارند رقم زد. دراین میدان همبستگی و اتحاد عمل کارگران و زحمتکشان، روحانیون وطندوست و دادخواه ، معلمان و فرهنگیان، تجارملی ، کشاورزان، زنان، جوانان و متقاعدین با سهمگیری و مشارکت همه نیروهای ملی، مترقی  و دادخواه خواست مبرم زمان میباشد.

پوشیده نیست که در راه برآورده شدن این خواست های ملی و آینده نگر، دشمنان رنگارنگ داخلی و خارجی مردم مسلمان ، زحمتکش و آزادی دوست افغانستان ازهیچ توطیه و تلاش دریغ نورزیده و با دامن زدن به اختلافات قومی ، زبانی ، مذهبی و سایر دسایس شیطانی از اتحاد و عمل مشترک مردم جلوگیری مینمایند . درحالی که در جهان مردم درهمبستگی با یکدیگر در راه صلح ، پیشرفت و دموکراسی مشترکاْ میکوشند ، دشمنان وطن مصروف شیوع  یاس، تسلیم و ناامیدی میان مردم بوده ، میخواهند روحیه همبستگی و رفتار انسانی را دربین مردم بکشند.

هموطنان ،

در سال ۱۴۰۱ خورشیدی ما شاهد توطیه های گسترده و برنامه‌ ها و اقدامات خطرناک امریکا و پیمان تجاوزگر ناتو درتشدید نظامیگری و گسترش جنگ درجهان، از جمله درمنطقه بودیم . این اقدامات و مداخلات خطرهایی جدی را برای مردم و صلح جهانی به بار آورده  و همه نیروهای مترقی و صلح ‌دوست را در نگرانی‌ای عمیق فروبرده است. 

در حالیکه نفرت و انزجارعمیق مانرا نسبت به جنگ و اقدامات شیطانی نیروهای غارتگر و استعمار نو ابراز میداریم ، آرزو میبریم تا منطقه ما در نتیجه تلاش هواداران صلح و بهروزی به حوزه صلح ، ثبات ، همکاری و همزیستی مسالمت آمیز تبدیل شده ، امارت اسلامی و دولت های منطقه به نیاز مردمان شان بخاطر زنده گی در آزادی و رفاه تلاش نمایند. ما از مجامع بین المللی و بشریت صلح جو و دادخواه می طلبیم که درهمخوانی با اصول پذیرفته شده جهانی به کمک مردم افغانستان پرداخته در چنین روزهای دشوار و سرنوشت ساز از یاری با اکثریت مردم که با فقر و تنگدستی دست و گریبان هستند دریغ نورزند.

علاوتاْ ما از نهادهای بین المللی، دولت های همسایه و سایر کشورهای جهان می طلبیم که به مهاجران  افغانستان مساعدت های لازم را انجام داده و مطابق تعهدات سیاسی و اخلاقی شان زمینه یک زنده گی عادی در امن را برای مهاجر افغان فراهم گردانند.  

هم‌ میهنان گرامی،

درحالیکه یکباردیگر برخواست های مردمی حزب مان برای زنده گی در پناه دموکراسی ، برابری و عدالت اجتماعی تاکید می ورزیم ، امیدواریم با تطبیق اصول شهروندی و درپناه دموکراسی بتوانیم با سایر نیروهای وطندوست وهواداربهروزی مردم و اعتلای میهن ، در پرتو اصول مرامی حزب مان خدمتی را انجام دهیم .

هموطنان شرافتمند ،

با پیشکش نمودن تمنیات نیک برای رفقا ، دوستان ، متحدین سیاسی ، جامعه مهاجر افغان و هممیهنان گرانقدر،  نوروز و سال نو خورشیدی را صمیمانه تبریک گفته ، آرزومندیم که سال نو برای ما و جهانیان سال بیغمی ، صلح،  برابری،  دموکراسی و بهروزی باشد !

نوروز و سال نو مبارک ،

پاینده وسربلند باد افغانستان عزیز ما !

 

با حرمت فراوان ،

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

نوروز سال ۱۴۰۲ خورشیدی

 

بامـداد ـ سیاسی ـ ۴/ ۲۳ـ۲۰۰۳ 

 Copyright ©bamdaad 2023