گردهمآیی کمیته زنان کمیته حزبی شهر کابل حزب آبادی افغانستان

 

بروز دوشنبه ۲۰ ماه دلو سال روان به ساعت ده قبل از ظهر گردهمآیی فعالین کمیته زنان کمیته حزبی شهر کابل حزب آبادی افغانستان در دفتر مرکزی حزب برگزار گردید که در آن حدود پنجاه بانو اشتراک داشتند.

در آغاز بانو پشتنه با تلاوت ایات کلام پاک ،گردهم ایی را افتتاح نمود .

گرداننده گی محفل را داکتر فیروزه قادری منشی ناحیه پنجم حزبی شهر کابل بدوش داشت .

رفیق پرتو رییس شعبه تشکیلات مرکزی حزب ،تشریف آوری خواهران را خیر مقدم گفته ، روی ایجاد زمینه های کار، تحصیل و کمک های اضطراری به بانوان و خانواده های مستحق به تفصیل صحبت نموده ، روی پلان های کاری موجود روشنی انداخت .

در ادامه استاد پری مواج مسوول کمیته زنان کمیته حزبی شهر کابل حزب آبادی افغانستان ، روی ایجاد برنامه اقتصادی ، ایجاد کورسهای حرفه وی رشته های مختلف اقتصادی در نواحی شهر ، تجمع خواهران بخاطر آموزش در گروپ های معین جهت خود کفایی ، امکانات دونر جهت جلب خانم ها به کارهای تولیدی ، رشته های مختلف که میتواند فعال گردد و فورمه های کاریابی به تفصیل صحبت نموده وبه سوالات اشتراک کننده گان پاسخ ارایه کرد.

بعدا رفیق استاد نوری روی امکان بوجود آمده در معرفی فارغین مکاتب جهت تحصیلات عالی با تخفیف ، و خدمات رایگان دکتوران وطن ‌پرست به مریضان بی بضاعت به تفصیل معلومات داد .

در اخیر رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب رشته سخن را بدست گرفته روی نقش زن در خانواده ، نقش مادر در تعلیم و تربیه اولاد ،نقش زنان مبارز در طول تاریخ و هم در کمیته های حزبی حزب آبادی، پلانهای مطرح شده اقتصادی ،کار با زنان در ساحه کار ، روشنگری در بین زنان و تجمع آنها بدور حزب آبادی افعانستان به تفصیل صحبت نموده آنها را متوجه وظایف شان ساخت .

گردهمآیی حوالی ساعت یک ظهر بعد از صرف نان چاشت اختتام یافت .

 

بامـداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۱ـ ۰۹۰۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021