بیـدارم آرزوسـت

 

ملت شده به خواب و بیدارم  آرزوست 

میهن  شده  خراب  و معمارم آرزوست

چنگال  خون  آشام  عدو قلب ها درید

دست عدو شکسته و بیمارم آرزوست 

رنجور و بی رمق شده  کالبد این وطن

یک  قلب مهربان و  غمخوارم آرزوست

تا کی  تن  وطن ز غم جنگ  به درد بود

یک  نسخه ی طبیب و تیمارم آرزوست 

آرامش  و  صفای  وطن از جنگ و فقر 

یکبار نه،  ده بار نه،  صد بارم آرزوست 

افکار  غلط  سرکشد  از  خاطر  مردود

اندیشه ئ  والا  و  بزرگوارم  آرزوست 

پا  را  بیرون  مکش  از  رزم ای رفیق

در  رزم وطن، یار و همدیارم آرزوست 

دست  خبیثِ  جنایت  زبون  و  خوار

میهن سرِ بدخواه  تو  بردارم آرزوست.

 (س ع گهریک )

 

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۱ـ ۲۴۰۱

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright © bamdaad 2021