گل فـطـرت

 

  به دستان توکی گل کاشت

  گل مریم گل سوری

  گل مرهم گل احساس

  گل امید گل تسکین

  کزو هرباغ شده آ ذین

  سرای لاله ها رنگین

            ٭٭٭٭

  میدانم:همان روشن ضمیرپاک (ببرک کارمل)

  همان مرد اساطیری این خاک

  به رویا های تو افگند

  طنین عشق و آزادی

  مسیرنیک انسانی

           ٭٭٭

  نهال باورت سیراب شد

  از جویبارروشن فردا

  فضا ابستن

  هزاران شاخهٔ شمشاد

  به پیش پای تو خم باد

  ( وزیر اوستا )

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۲۰ـ ۱۰۱۲

Copyright © bamdaad 2020