کجاست؟ 

کجاست؟  دست مداوا  به تن دردمند ما

کجاست؟  دست  لطافت بسر ارجمند ما

شکسته  نخل امید  باد های سرد جنوب 

کجاست؟  قامت چون سرو و برومند ما

دریده تن  و  جامه ئ ما، جور روزگاران

کجاست؟  مرحم  شفا به تنِ سوگمند ما

ز چیست گلو بریده و خونین کفن شدن

کجاست؟  دولت  قوی  و   شکوهمند ما

به لب رسیده جان و دل از درد می‌طپد

کجاست؟  جان  من  و  قلب  توانمند ما

تنیده تار اسارت  به جسم و روح وطن

کجاست؟  شوکت   آن خلقِ نیرومند ما

 ( س ع گهریک )

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۳/ ۲۰ـ ۲۹۱۱

Copyright © bamdaad 2020