پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  بمناسبت روز بین المللی حمایت حقوق اطفال

 

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ،بحیث یک نهاد اجتماعی و مسلکی حقوق و مدافع قاطع دفاع و تامین حقوق اطفال ، بخصوص اطفال و نوجوانان آینده ساز وطن، با افتخارو ادای مسوولیت مسلکی این روز را گرامی  میدارد.

سازمان ملل متحد در ۲۰ نوامبر سال ۱۹۸۹ م. کنوانسیون عمومی پیرامون حمایت از حقوق اطفال را به تصویب رسانید که حقوق طفل را در سه مساله مورد تااکید قرارداده است:

حقوق طفل حقوق ،

 مسوولیت والدین و

مسوولیت دول در تامین حقوق طفل و والدین و جاگزینی آن در قوانین و سیستم عدلی و حقوقی کشور.

این کنوانسیون بین المللی تاکید میدارد که طفل دارای حق مساوی در تاامین ضرورت های سنی، جسمی و روانی ، دارای حق صحت (رشد سالم و استفاده از تمام امکانات در این عرصه)، حق تعلیم و تربیت، حمایت حقوق طفل و جلوگیری از منع خشونت در برابر طفل، داشتن حق معلومات در مسائل که در مورد طفل تجویز ویا تصمیمی گرفته میشود، حق طفل در صورت که طفل به حفاظت مخصوص ضرورت داشته باشد ( حق پناهنده گی طفل و حفاظت طفل دارای اختلالات روانی و معلولیت عقلی- جسمی( .

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ضمن گرامیداشت از این روز بزرگ ، از وضع رقتبار اکثریت اطفال در کشورما افغانستان اظهار تشویش مینمایند که تعداد زیاد اطفال ما در خانواده و اجتماع به اشکال مختلف قربانی خشونت خانواده گی، خشونت در مکاتب و مساجد میگردند ، تعدا دی زیادی انها سالانه قربانی سواستفاده های جنسی میگیرند. فساد گسترده و ننگین بچه بازی که در نتیجه اختطاف اطفال ویا تهدید، ارعاب والدین و ده ها وسایل جرمی دیگر به میدان های رقص و لذت بردن وحشیان کشانیده میشوند، بیداد میکند و حتا بعضی از زورمندان و کارمندان نهادهای دولتی این میدانهای رقص را تحت پوشش وحفاظت خویش قرار میدهند.   تجربه نشان داده است که بالای قضایای جرمی و مستند سواستفاده جنسی اطفال در مکاتب ، بوسیله زورمندان خاک انداخته میشود و حتا تعداد از اعضای ارگان قانونگذاری کشور یعنی پارلمان مانع ردیابی و تعقیب عدلی وقضائی چنین قضیه های دلخراش میگردند. پولیس و ارگانهای قضایی در کشور قادر به مبارزه قوی و مسوولانه د ربرابر فساد بچه بازی نیستند.  متاسفانه در کشورافغانستان نهاد قوی ، موثر و توانمند حمایت حقوق اطفال وجود ندارند که برای دفاع از حق طفل و حمایت آنها در برابر خشونت های خانواده گی ، خشونت معلمان در مکاتب و لت و کوب اطفال توسط ملا امام ها در مساجد مداخله نمایند. هنوز دختران نوجوان  در سنین پایین  با زور و فشار و خارج از اراده و حق انتخاب همسر  به عقد نکاح بزرگسالان در آورده میشوند.

با آنکه اطفال کشور ما روزانه قربانی جنگ و کشتار میشوند ، با راکت های کور ، بم های کنار جاده و انفجارات و سائر اعمال  قتل و کشتار تروریستان طالبی  قربانی میگردند، صدها طفل نوجوان با وعده های ابلیسی بهشت ، حور و غلمان در صفوف جنگ و اعمال انتحاری کشانیده میشوند و با کشته شدن این اطفال پیام های چرکین «مبارک باد از شهادت » را به والدین فقیر و ناچارشان به تحفه میدهند.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا معتقد براین است که رشد مصوون و سالم جسمانی و روانی طفل  بحیث یک حق پذیرفته شده صرفاٌ در چوکات یک خانواده آرام ، با والدین با مسوولیت و دولت و حاکمیت بلا شرط قانون توسط نهاد های با مسوولیت حراست حقوق شهروندان ممکن است.

گرامی باد ۲۰نوامبر روز بین المللی حمایت حقوق اطفال !

 

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

میر عبدالواحد سادات رییس انجمن

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۰ـ ۲۲۱۱

Copyright © bamdaad 2020