پیــونــد

 

ما زنده ایم  و ولی سخت خسته ایم

پیوند ما کجاست چرا دل شکسته ایم

هر چند در به در شده بی هیچ مانده ایم

در انزوای گوشه ای تنها نشسته ایم

از نیک و بد خاطر آ سوده داشتیم

امید را به سیر حوادث سپرده ایم

شکرانه گی عافبت خویش میکشیم

شادیم کز مصیبت ایام جسته ایم

ما خود که از بلای وطن در امان شدیم

زان قول و عهد و وعده و پیمان شکسته ایم.

 

 وزیر«اوستا »

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۳/ ۲۰ـ ۲۳۱۰

 

Copyright © bamdaad 2020