پیام کمیته ولایتی هرات حزب آبادی افغانستان درباره جنایت ننگین وسنگین گروه های تبهکار دهشت افگن در ولایت غور

 

غم و اندوه بی پایان قلب های همه ایی مانرا به مناسبت مجروحیت وشهادت صدها هموطن بیگناه مان اعم زن ومرد، طفل، پیر و جوان در شهر فیروزکوه فراگرفته است .

این اولین و آخرین جنایت سوداگران اشک وخون ومزدوران بیگانگان درمیهن مان نبوده ونخواهد بود.

کمیته ولایتی هرات حزب آبادی افعانستان درحالیکه خود را درغم واندوه شما هموطنان غمزده که به اشک خون دست وپنجه نرم میکنید و بهترین عزیزان تانرا دیو ودد وجهل وجعل و تاریکی قربانی گرفته است شریک دانسته ، این عمل ضد انسانی را زیرهر نام و شعار که باشد به شدت محکوم میکنیم وبه شهدای این حادثه المناک بهشت برین وبه مجروحین آن ازخداوندج صحت عاجل آرزومندیم .

 

کمیته حزبی ولایتی هرات

 

بامداد ـ ۶/ ۲۰ـ ۲۰۱۰

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020