بسم الله الرحمن الرحیم

جوانان هموطن!

نسل بالنده و آینده سازان میهن!

ما جوانان که به افتخارعضویت درحزب آبادی افغانستان رسیده ایم و یا علاقه مند وهمسو با این حزب ترقیخواه و دموکرتیک میباشیم ، به مثابه بخش از جوانان متعلق به تمام اقوام شریف افغانستان، مذاهب و ساحات کشور دست دوستی ، وحدت و همکاری را به سوی  هریک از شما پیش می نماییم.

ما دراین حزب فراگیر، سراسری و ملی توانسته ایم از تجارب دولتداری و فعالیت سیاسی اعضای رهبری و فعالین آن چیزهایی را بیاموزیم که برای آینده ما، برای زنده گی بهترو اعمار یک افغانستان مرفه، آباد و سربلند مفید و رهنمای کارکردهای بعدی ما خواهد بود.

ما یقین کامل داریم که خواسته های جوانان کشور مشترک بوده و موانع ومشکلات یکسان در برابر همه جوانان کشور قراردارد و آینده درخشان وبا افتخارما مساعی و تلاش مشترک، پیگیر و شجاعانه را ازما می طلبد.

جوانان عزیزهموطن!

درامر پیشرفت و ترقی کشورما یک سلسله عوامل اجتماعی و مداخلات بیرونی قرارداشته که سابقه طولانی و عوامل تاریخی دارد. این همه عوامل نامساعد و بازدارنده  قبل ازهمه حیات سیاسی و اجتماعی و آینده درخشان و مرفه جوانان ما را تهدید می نماید.

دشمنان وطن به حیل و نیرنگ های گوناگون متوصل می گردند تا جوانان را از مسیر اصلی زنده گی وسازنده گی و آموزش به خاطر یک زنده گی آبرومندانه منحرف سازند.

اهداف دشمنان ازاین کار، همانا به جا گذاشتن یک افغانستان ویران و محتاج به تخنیک و دستآورد های علمی و فنی معاصر کشورهای دیگر و عقب افتادن از کاروان تمدن جهانی می باشد.

مکاتب و مراجع تعلیمی ما هم اکنون به آتش کشیده می شود، موانع جدی که همانا عملکردهای غیرانسانی و اسلامی است دربرابر تحصیل و تعلیم دختران جوان ما قرار دارد. کوشش می شود تا از طریقه های مختلف جوانان ما عیاش ، پول پرست و سودجو، متعصب و آلوده به افکار ضد ترقی و پیشرفت تربیه گردند.

منابع معین مافیایی و قدرتمند تلاش مزبوحانه ومزورانه بعمل می آورند تا نسل جوان به یک قشر کاهل- متملق وفرمانبردار به قدرت های استیلاگر و چپاولگر هستی مادی و معنوی مردم ما و جانبدار تداوم جنگ در کشور گردد.

ما باورمند هستیم که نسل جوان کشورما وارث یک فرهنگ و تمدن بزرگ جهانی که همانا فرهنگ آریایی و خراسانی می باشد، هستند. مبارزات ضد استعماری و وحدت طلبانه نیاکان ما سرمشق و الهام دهنده فعالیت های بعدی ما می باشد.

ما با گام های متین و استوار به سوی افق های روشن زنده گی جامعه ما گام برمیداریم. برای رسیدن نسل جوان به اهداف ملی ترقیخواهانه وظایف و اهداف ذیل را تعقیب و عملی خواهیم کرد:

- داشتن سازمان های اختصاصی جوانان فارغ از هرنوع تبعیض و تعصب قومی، مذهبی و سمتی یکی از ضرورت های مبرم و عاجل زنده گی امروزی جهان و کشورما می باشد تا ازطریق  یک سازمان صنفی وبااعتبار برعلیه انواع انحرافات نسل جوان و وحدت و همبستگی تمام مردم ما خاصتا جوانان کشور گام های متین و استوار برداشته شود.

و البته ما متیقن هستیم که سازمان صنفی جوانان در جنب یک حزب سیاسی ترقیخواه  ودموکرات و کسب تجارب ازاین حزب در تشکل و ارتقای سطح آگاهی سیاسی و کسب تجارب زنده گی برای جوانان موثر و ضروری است.

- ما جوانان امروزی وظیفه داریم تا برعلیه تمایلات برتری طلبانه قومی، مذهبی و سمتی آگاهانه مبارزه نماییم. افتراق جوانان را به مثابه یک مرض مهلک و طاعون تباه کننده ای شیرازه وحدت ملی کشور دانسته و برعلیه عاملین آن قاطعانه و صبورانه مبارزه نماییم.

- اعتیاد پدیده شوم چندسال اخیر در کشور ما می باشد که طور روز افزون دامن عده ای از جوانان را فراگرفته است. ما جوانان، هرجوان معتاد و منحرف از مسیر زنده گی را به مثابه یک جوان مریض و مستحق کمک دانسته در تربیت و اصلاح آن از سعی و تلاش دریغ نخواهیم کرد.

- آموزش و کسب علم و آراسته شدن به زیور اخلاق و خصایص انسانی و مترقی، اهداف همیشگی مااست. ما در این زمینه کمک و رهنمایی سازمان ها و احزاب سیاسی روشنگر را می پذیریم وهم میکوشیم تا درزمینه آموزش و کسب تجارب علمی تمام جوانان کشور را کمک و همکاری نماییم.

- ما سعی و تلاش می کنیم تا در پرتو ارشادات دین مبین اسلام و در مطابقت با فرهنگ پربار ملی خود درتربیت خود و نسل جوان کشور به مثابه جوانان وطندوست، مترقی، پاک نفس و دور از فساد و انحراف اخلاقی تلاش شباروزی و همیشه گی داشته باشیم.

- وجود و فعالیت های مستعد، تابناک و وسیع جوانان در حزب آبادی افغانستان به تداوم مبارزات برنامه وی حزب ما یک ضرورت مبرم تاریخی در امر پیشرفت جامعه ماست.

- ما در جهت تلفیق مبارزات جوانان شهرها و دهات بخاطر تحقق اهداف مرامی حزب آبادی افغانستان سعی بعمل می آوریم.

- جوانان افغانستان با نسل های بزرگتر همدوش می توانند به اهداف برنامه وی حزب آبادی افغانستان نایل آیند. 

به پیش به سوی محو انواع فساد درجامعه !

به پیش غرض تشدید مبارزه علیه هر نوع تبعیض و تعصب در کشور !

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۶/ ۲۰ـ ۱۶۱۰

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020