پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به مناسبت « روز جهانى صلح »

 

سازمان ملل متحد ( ٢١ ) سپتامبر را بحيث روز جهانى صلح مسما نموده است .

اين روز براى افغانان که از چهل و پنج سال باينطرف ، جنگ اين ناميمون و سياه ترين برگه تاريخ زندگى شآنرا رقم ميزند و عواقب دهشتبار طولانى ترين جنگ را متحمل ميگردند از اهميت استثنايى برخوردار است .

تلفات انسانى میليونى و خسارات مادى با ارقام نجومى هزاران میليارد دالر ، بلند ترين رقم مهاجران در مقياس جهان ، لشکر از يتيمان ، بيوه ها ، معلولان و معتادان با جامعه بشدت منقطب و پرالتهاب پيامد تراژيدى خونبار افغانستان است که محصول و معلول مداخله و تجاوز خارجى بوده و افغانان کماکان بحيث ابزار در تداوم دور جديد بازي هاى بزرگ و کشمکش کلان جيوپولوتيک جهانى و منطقوى و جنگ هاى نيابتى از حق حيات که بر مبناى ارشادات دينى و ارزش هاى حقوق بين المللى ، اولى ترين حق ابناى بشر است ، محروم ميگردند .

صلح والا ترين ارزش تاريخ بشرى است که سى و دو بار در قران کريم بر آن تاکيد و صلح الخير تذکار يافته و در فرهنگ پربارکشور از اهميت و وجاهت آن سخن رفته است :

کار يزدان صلح و نيکويى و خير

کار ديوان جنگ و زشتى و شر است

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بهترين تجليل از روز جهانى صلح را ، احترام به آرمان تاريخى مردم تشنه و خواست مظلوم ترين خلق خدا بخاطر دستيابى به صلح پايدار ميداند ، که چگونگى تحقق آن در احوال کنونى که « زنگ صلح » به صدا در آمده است ، از طريق :

استقرار آتش بس دايمى توسط هر دو جانب اصلى جنگ جارى ، دولت افغانستان و تحريک اسلامى طالبان ميسر خواهد گرديد .

هرگونه بهانه تراشى در راه آتش بس از طرف جوانب مذاکراتى قطر به مفهوم آنست که جانب طرفدار جنگ و خشونت افغانستان را در مسير سوريه شدن و بالکانيزه کردن در راستاى اهداف دشمنان تاريخى کشور سوق ميدهند .

از شش ماه باينطرف جانب تحريک اسلامى طالبان با قواى نظامى ايالات متحده امريکا مستقر در خاک افغانستان آتش بس دارند و مفتى هاى آنان استدالال مينمايند که :

با عقد قرارداد در قطر با امريکاى ها ديگر « جهاد » پايان يافته و هيچگونه مجوز شرعى براى کشتن آنان وجود ندارد .

مردم مظلوم و قربانيان اين همه کشتار و جنايات حق دارند ازين مفتى ها سوال نمايند که :

در کدام دين و آيين براى کشتن افغان مظلوم مجوز شرعى وجود دارد ؟

با حرمت

شوراى رهبرى انجمن حقوق دانان افغان در اروپا

مير عبدالواحد سادات ریيس انجمن

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۰ـ ۲۲۰۹

Copyright © bamdaad 2020