صدایت کردم


صدایت کردم نشنیدی
صدایم پاک و روشن بود
پیام اش پیک گلشن بود
صدایت کردم:
به همدلی و یگانگی بیاندیش
فضای دوستی ها مکدر شد
مدت انزوا فاصله ها را افزود
قوت و شیمه ما را بلعید
ما نسنجیدیم: رنج مسوولیت ما را کی ها کشید
هربارتوقف اش یک دهه بود
فضا خالی و پرازناامیدی شد
میتوانم بگویم همه با هم اشتباه کردیم
باید همدیگررا بخشید
باید همه همه را ببخشند
ما در وسعت یک سرزمین
تکیه گاه رنج های مردمان خود بودیم
کنون خمیده ای قفس ذهن خودیم
صدایت کردم
برای رهایی ازآیه های یاس
انجماد راکناربگذار
و سرازنونیت کن.


( وزیر اوستا )

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۲۰ـ ۲۴۰۸

Copyright © bamdaad 2020