ایجاد اولین انجمن جوانان کشورهالند تحت نام آینده سازان

بتاریخ ۲۶ جولای سال جاری در شهر(Booskop ) در ولایت (Zuid Holland)  در روشنایی پلینوم سوم عقرب شورای مرکزی حزب آبادی افغانستان  و جهت تحقق قطعنامه ماه دسمبر سال ۲۰۱۹ جلسه حضوری کادرها وفعالین شورای کشوری هالند در وجود کمیسیون جوان سازی حزب آبادی افغانستان اولین گردهمایی انجمن جوانان هالند بشکل حضوری دایر گردید .

در آغاز نشست که به گرداننده گی رفیق روح الله توده یی معاون شورای کشوری و عضو کمیسیون جوان سازی حزب صورت گرفت بخاطر احترام و یاد بود از شهدا و رفته گان ح آ ا یک دقیقه سکوت بعمل آمد . بعداْ از تصویب اجندا به اتفاق ارا ، صحبت مقدماتی از جانب رفیق توده یی در رابطه به اهمیت و ضرورت نشست صورت گرفت .

همچنان مطابق بند دوم اجندا در رابطه به تاریخچه ح د خ ا ( حزب وطن )  توسط رفیق آقا محمد نورانی مسوول تشکیلات و کمیسیون جوان سازی حزب به حاضرین ارایه گردید که سوالاتی در این رابطه از طرف جوانان بعمل آمد و به آنها پاسخ داده شد .

در قسمت دیگر اجندا که مساله تشکیلاتی را در برمیگرفت ، بعد از جروبحث های موثر در فضای کاملاْ دموکراتیک و آزاد ، هریک محترم پامیر به صفت رییس انجمن ، محترم سلیمان چهاردهی وال به حیث سکرترمسوول و محترم وحید ضربی مسوول مالی انجمن به اتفاق ارا تعین گردیدند.

بعداْ در رابطه به نام گذاری انجمن جوانان جر وبحث های مبسوطی را به راه انداختند که درنتیجه اسم با مسمای ( انجمن آینده سازان ) مورد تایید قرار گرفت .

در قسمت دیگر جلسه پیشنهادها و نظریه های با اهمیتی از طرف رفقا سهیلا زحمت، عمر زیارمل ، نورانی ، توده یی ، محترم پامیر ،محترم خسرو روستایی ، سلیمان چهاردهی وال و محترم بابک زحمت و محترم وحید ضربی  جهت غنامندی و رفع نواقص در کار جلسات بعدی به حاضرین پیشنهاد گردید .

مطابق به اجندای نشست انجمن ، نتیجه گیری جلسه ازجانب رفیق محمد سرور زهتاب رییس شورای کشوری هالند بعمل آمد ، چنانچه در بخشی از صحبت در مورد نقش جوانان در تحکیم ، وحدت و گسترش کمیت وکیفیت انجمن و همچنان چگونه گی ایجاد گروپ های هنرهای زیبا درجنب انجمن بشکل مفصل توضیح گردید . در قسمتی از صحبت رفیق زهتاب چنین آمده است :

« جوانان برومند،  شما  زاده و دست پرورده پدران و مادرانی هستید که آنها در راه مبارزه علیه ظلم و ستم قرون ، بخاطر وطنپرستی و عدالت اجتماعی  جانهای شیرین خویش را قربان نموده اند وتا اکنون پرچم مبارزه را باتمام قوت بر افراشته نگهداشته اند. شما ازنسلی سر بدر آورده اید که مبارزه بی پایانی را بر ضد افراط گرایی واستفاده  ابزاری از دین درکشور انجام داده اند و خوشبختانه شما امروز با متانت ،توانایی و انرژی خاص حاضر شده اید که این راه انسانی را در چوکات چنین یک نهادی  تعقیب و آنرا ادامه دهید .»

در پایان صحبت از رفقای مسوول انجمن هریک نورانی ، توده یی ، بانو سهیلا جان زحمت وعمر زیارمل که توانستند با تشریک مساعی زمینه همچو یک تشکل را مساعد سازند تمجید و قدردانی بعمل آمد و موفقیت های مزیدی برای شان آرزو برده شد.

کار اولین انجمن ایجادگر جوانان که بساعت سه ونیم قبل از ظهر شروع گردید بساعت هفت شام با صرف غذا و با شور و شوق مهار ناپذیر اشتراک کننده ها بکاراش پایان داد.

 

از نام کمیسیون جوان سازی شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۰ـ ۲۸۰۷

Copyright © bamdaad 2020