مـردم عدالـت میخـواهند !

 

 

اخیر محترم گهریک یک از باشنده گان  شهر مزارشریف ـ ولایت بلخ ، ضمن ارسال نامه ایی به تارنمای بامـداد  از قیمت غیرعادلانه برق در کشور شکایت نموده  و از مراجع مسوول خواستار تعین نرخ عادلانه و قابل پرداخت  برای مردم  ، به خصوص  زحمتکشان و لایه های ناتوان کشور شده است .

موصوف در بخشی از نامه شان چنین می نویسند :

« عدالت و توازن در کجاست؟
استواری و استحکام حکومتداری در تامین و رعایت عدالت و اصل توازن وابسته است.
یک بام دو هوا  را شنیده بودیم اما یک بام چند هوا را  نی !
تفاوت فاحش و گزاف قیمت برق ولایت بلخ با سایر ولایات نه تنها غیرعادلانه بوده بلکه ظالمانه است.
داد خواهی ما تا تامین عدالت و توازن در قیمت برق ادامه دارد . »

 در بخش دیگری این نامه  تفاوت در قیمت  فی کیلو وات برق درچند ولایت  کشور چنین بیان شده است :

قیمت فی کیلو وات برق :

ـ در ولایت هرات :            ۴ افغانی ،

ـ درکابل :                      ۲ افغانی و ۲۵ پول،

ـ در ولایت فاریاب:           ۳ افغانی و ۷۵ پول،

ـ  در ولایت بلح :             ۶ افغانی  و ۲۵ پول

 

ما ضمن نشر نامه محترم گهریک ، از مقامات مسوول خواستار جلوگیری از سواستفادها  و برخورد غیرعادلانه در مورد میباشم .

چنان که در این نامه  گفته شده است همشهریان بلخی ما  تقریباْ سه چند باشنده گان کابل برای فی کیلو وات برق میپردازند. ـ بامداد

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۴/ ۲۰ـ ۲۸۰۶

Copyright © bamdaad 2020