کویدیم!

سوو! سوو!

اوتگه یاندیردینگ مینی، نمرود!

کویدیم، سوو، سوو!

ذره ذره ایله دینگ نابود،

کوبیدیم، سوو، سوو!

کوک ده  حتا کهاوروکچیلر قناتی کویدی_یو

ییتمه دی کوزینگگه اوشبو دود!

کوبیدیم، سوو، سوو!

( شفیقه یارقین )

۸ جون ۲۰۲۰

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۶/ ۲۰ـ ۱۵۰۶

Copyright © bamdaad 2020