گزارش اجلاس مسوولان شعبات آموزش سیاسی و تبلیغ شوراهای کشوری حزب آبادی افغانستان

 

اولین نشست مسوولان شعبات آموزش سیاسی و تبلیغ شوراهای کشوری اروپایی حزب آبادی افغانستان بتاریخ ۲۰  ماه می ۲۰۲۰ میلادی  دایرگردید . در این همایش که رفیق دیپلوم انجینرعمرمحسن زاده معاون ریاست شورای اروپایی نیز شرکت داشت پیرامون پلان کار و لایحه وظایف شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ شورای اروپایی و چگونگی تطبیق آن در سازمان های کشوری اروپایی صحبت صورت گرفت. پس ازسخنرانی گشایشی رفیق داود کرنزی مسوول شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ شورای اروپایی، رفقا ضیاالحق مومنی مسوول شورای کشوری فینلند ، محمود شبگرد مسوول شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ شورای کشوری سویدن ، عبدالفتاح روفی مسوول شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ شورای کشوری اتریش ، شیرمحمد سرشک مسوول شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ شورای کشوری المان و ولی منگل مسوول شعبه آموزش سیاسی وتبلیغ شورای کشوری هالند با ابراز نظریات سازنده در کار نشست شرکت ورزیده و تصورات خود را در باره بهبودی فعالیت های شورای اروپایی درعرصه آموزش سیاسی و امور رسانشی بیان داشتند .

رفیق مومنی تدویر سیمینارهای آموزشی را برای تنویر و تربیت نسل جوان لازمی دانست و خواهان توضیح برنامه و سیاست های جاری حزب بخاطر بسیج همگانی به طور مستدام گردید .رفیق سرشک علت سرخورده گی و دلسردی برخی از اعضای حزب را عدم اگاهی از برنامه و پراتیک سیاسی حزب پنداشته و مطالبه کرد تا در فعالیت های سازمانی تصامیم و دستورالعمل های ارگان های رهبری هرچه زودتر به اگاهی همه اعضای سازمان رسانیده شود . رفیق ولی منگل با تاکید بر اهمیت آموزش سیاسی یادآور شد که تنها یک عضو با دانش حزبی میتواند کار پُرثمرسیاسی را انجام دهد . وی در باره برنامه کاری شعبه خود به نشست معلومات داد و فعالیت های رسانشی را از طریق وتساپ و چینل یوتیوپ برجسته ساخت . رفیق منگل  تدویر سه سیمینار را در جریان سال روان میلادی در پلان کاری خود مدنظرگرفته و همکاری خود را با شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ شورای اروپایی اعلام نمود . وی موضعگیری های علنی و صریح همه ساختارهای حزبی را در قِبال رویداد های مهم کشور ضروری و اثرمند خواند .

پس از صحبت های مسوولان شعبات شوراهای کشوری  رفیق کرنزی از آماده گی های همه رفقا برای آغاز کار موثر سیاسی و تبلیغاتی اظهار تشکر نموده و بار دیگر استقامت های کاری را مشخص نمود . نشست فیصله نمود تا مسوولان شعبات ماهوار با هم نشست نمایند و از کارکردهای خود گزارش دهند .

درپایان نشست رفیق عمرمحسن زاده  سهمگیری فعال و ابتکارات رفقا را ستوده و خاطر نشان ساخت : در این ماه شاهد دومین جلسه پُرکیفیت دست اندرکاران بخش آموزش و کار رسانشی بوده ام . میتوانم بگویم که کار ما با نظریات خلاق و سازنده آغاز گردیده است و به یقین که دستآوردهای خوبی را در پی خواهد داشت .وی موفقیت همه رفقا را در جهت تحرک بیشتر و تحقق پلان های کاری آرزو نمود .

 

داود کرنزی

مسوول شعبه آموزش سیاسی و تبلیغ شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۲۰ـ ۲۹۰۵

Copyright © bamdaad 2020