پیام تهنیت شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان به مناسبت اول می ، روز همبستگی طبقه کارگر وهمه زحمتکشان جهان 

هیات رهبری شورای حزبی کشورالما ن شادباش های بیکران خود را ،به خاطر  روز همبستگی کارگران وهمه زحمتکشان جهان ،به تمام کارگران جهان وبالخصوص طبقه جوان کارگر ونیروهای ملی ودموکراتیک عدالت پسند وسایر اقشار زحمتکش افغانستان  به خاطر مبارزه یی عدالتخوهانه برای تامین حقوق حقه کارگران علیه دژ استثمارگران درروند تاریخ رزمیده اند، تقدیم نموده وخاطرات آنعده از جانبازان این را ه را گرامی داشته و درود میفرستد. 

عبدالاحد شفیعی

رییس شورای  کشوری المان حزب آبادی افغانستان