ضرورت عاجل و انكارناپذير انفاذ آتش بس

 در یک کمپاین سراسری و بلند کردن ندای مشترک یکجا شوید!

 

حدود دو سال بدین سو مردم تشنه به صلح افغانستان كه تمام ثقلت و مصايب ناشى از جنگ تحميلى بيشتر از چهار دهه را متحمل ميگردند، به گرد « سراب » صلح خون « ميخورند » ، و اكنون كه با تمام هياهوى جهانى از امضاى « معاهده » صلح امريكا با طالبان حدود دو ماه ميگذرد و مطابق وعده و وعيد ها و همچنان تحقق نسبى پيشرط « اور كم یا کاهش خشونت » در يك هفته قبل آن و همچنان بر روال تجارب و تيورى هاى جهانى در رابطه به حل منازعات ، بايد آن  ازمايش « اور كم » در مسير « اوربند » قرارميگرفت و امروز مردم مظلوم و به عزا نشسته افغانستان شاهد يک آتش بس دايمى در مسير صلح پايدار مى بودند .

اما باكمال تأسف برخلاف آنهمه وعده ها ، حمام خون را در كشور ما كماكان گرم نگهداشته اند و خشونت تشديد يافته است . حسب امار رسمى دولت افغانستان بيشتر از سه هزار بار صد حمله از طرف طالبان صورت گرفته و تلفات اهالى ملكى به ( ٧٨٩ ) تن رسيده است . دراين گيرودار خونين طالبان نيز از دوام عمليات قواى نظامى امريكا بر عليه جنگجويانشان صداى اعتراض بلند نموده اند .

با نهايت تاثر انچه در بحث هاى تبليغاتى هر سه جانب دولت ، طالبان و امريكا ، كمرنگ و حتا كتمان ميگردد كه :

درافغانستان همه روزه اين آفت جنگ تحميلى جان بيشتر از صد تن و حتا تا دوصد تن افغان را ميگيرد و هر روزه صد ها فاميل مصيبت زده در جمع سياه روزترين خلق خدا ايزاد ميگردد و روز مره ما شاهد جنایات هولناک ضد بشری و جنگی در کشور خود می باشیم .

در حاليكه مصايب جانكاه ناشى از آفات :

- جنگ خانمانسوز تحميلى ،

- فقر روبه تزايد ،

- بحران اقتصادى و همزمان كاهش كمک هاى كشورهاى حامى ،

- بيكارى و بيمارى و ...

از مردم مظلوم قربانى ميگيرند و آتش بى اتفاقى هست و بود افغانستان را به مخاطره انداخته است بر علاوه دراين هفته هاى اخير آفت كشنده وايروس جهانشمول كرونا نيز سایه شوم خود را در كشور پهن و بمثابه تهديد بزرگ روزانه تعداد هموطنان ما را نابود ميسازد .

در چنين تراژيدى خونبار و با عواقب واقعى غم انگيز و هولناک كه :

حق حيات مردم در معرض خطر بالفعل قرار دارد و افغانستان از حق گذار به صلح و تداوم تاريخى محروم ميگردد ، تشنه گان قدرت و جلابان سياسى در قطر و كابل براى « تقسيم قبور» نوحه سرايى دارند و ميخواهند برآغشته بخون مادر وطن و در قبرستان بنام افغانستان « حكومت » نمايند .

در حاليكه در كشورهاى مماثل و جاهايیكه جنگ جريان دارد، همه صحبت از آتش بس دارند و در كشور يمن متحقق گرديده است .

و اما در افغانستان با وجوديكه :

از مقام عالى سرمنشى سازمان ملل متحد ، تا رهبر ناتو ، سازمان همكارى كشور هاى اسلامى ، نماينده خاص كشور المان ، نماينده ملكى ناتو و ریيس يونوما در كابل و ... از ضرورت برقرارى آتش در افغانستان صحبت مي نمايند و دو روز قبل ریيس جمهور امريكا با امير قطر در مورد كاهش خشونت از طرف طالبان صحبت تيلفونی داشت و آقاى خليل زاد به صورت مكرر و همين امروز نيز از كاهش خشونت و آتش بس توسط طالبان صحبت نمود ، طالبان كماكان همه را مردود دانسته و اين پيشنهادات و منجمله پيشنهاد ریيس جمهور اشرف غنى را « غير معقول و فرصت طلبى »" خوانده اند .

در حاليكه جانب امريكا بر هردو طرف اصلى منازعه ( دولت و طالبان ) و همچنان دولتهاى حامى و موثر همانند پاكستان و قطر ... اسرار دارد ، چنين برخورد مغرورانه و از موضع « فاتح » و در حاليكه پروسه رهايى زندانيان طالب و اسيران دولت آغاز يافته است ، بسيار سوال برانگيز ميباشد .

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمثابه نهاد مسلكى و مستقل از تمام نهاد اجتماعى ، فرهنگ و سياسى ، پارلمان ، تمام فعالان رسانه هاى جمعى و اجتماعى و تمام افغانان در داخل و خارج كشور صميمانه تقاضا مينمايد ، تا :

براساس تشخيص منافع و مصالح علياى افغانستان و در حاليكه سوال هست و بود كشور با جديت بي سابقه مطرح است ، صداى نعش آغشته بخون مادر وطن را بلند و بخاطر دفاع از حق حيات شهروندان كشور و حق گذار افغانستان بشاهراه صلح واقعى :

انفاذ آتش بس دايمى و حد اقل تا ختم افت كرونا را !

بمثابه اساسى ترين نياز و خواست روز مبدل و در سطح ملى و بين المللى بخاطر تلاش گسترده را سازماندهى نمايند .

گفته ميشود كه چندين میليون صفحه فيسبوک به افغانان در داخل و خارج كشور تعلق دارد .

هيات رهبرى انجمن آرزومند است تا اين نداى برحق بخاطر نياز واقعى و مبرم مردم مظلوم و تشنه به صلح افغانستان به همت هرهموطن عزيز ما بيک كمپاين بزرگ ملى مبدل و متحقق گردد .

با حرمت

هيات رهبرى انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

ميرعبدالواحد سادات رییس انجمن

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۳/ ۱۹ـ ۲۷۰۴

 

 Copyright © bamdaad 2020