پیک کلام

شاید جان کلام
جای دیگرباشد
که هیچگاه ملتفت نشده باشی:
آنچه میرسد ازراه
گردبادی باشد سیاه و انبوه
و طوفانی را
در پیامدی داشته باشد
ویرانگر
***
تو درتوان خودت ، ناتوانی
واگر لشکربیآرایی
عبورازاین سیاهی
قطعی و ابدیست
***
من و ما هرکدام
سربازان تو ایم
سر بازان راه و رسم تو
فلک زده گی خواهد بود
تا یکدیگر را نشناسیم.

( وزیر اوستا )

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۱۹ـ ۲۴۰۴

Copyright © bamdaad 2020