محکوم کردن جنایت علیه هندوباوران و سکهه

 

باهم كربلا ، جنايت هولناک عليه بشريت ،

بازهم جنايت دهشتبار ضد بشرى و جنايت خونبار جنگى ،

بازهم  حمله بر اقليت مذهبى ، ژينوسايد هدفمند و نسل كشى پلان شده ،

باز هم مرگ انسانيت ، دهشت و بربريت  تراژيدى خونبار انسانى و كشتار اهالى ملكى، 

امروز يكبار ديگر شرارت پيشه گان شرير تروريست  ، قاتلان سفاك و يزيديان جلاد ، شهر كابل و قلب افغانستان را خونباران و با حمله جنايتكارانه بر گدواره و درمسال سابقه شوربازار کابل كه نماد تاريخى از تساهل و همديگر پذيرى این سرزمين باستان است ، هموطنان عزيز سكهه و هندوباور ما در حاليكه مصروف عبادت بودند، بخاك و خون كشانيدند . 

اين بربريت و جنايت خونين و هولناك بر طبق تمام معيار هاى قبول شده جهانى در رديف جنايت عليه بشريت و جنايت جنگى و ضد بشرى تعريف ميگردد و در اسناد حقوقی بين المللی از کنوانسيون لاهه ، تا اساسنامه های محاکم نورنبرگ ، توکيو، و در دهه اخير قرن گذشته در روندا ، يوگوسلايای سابق و اساسنامه ديوان جزای بين المللی موارد جرمى اين جرايم مشخص و مسجل ميباشد . 

کنوانسيونهای چهارگانه ژينو ( ۱۲ اگست ۱۹۴۹ )  اين جرايم را چنين  مسجل نموده است : 

"جنايات جنگی شامل موارد نقض حقوق بشردوستانه در منازعات و درگيری های جنگی ميشوند وجنايات ضد بشريت،اعمال قساوت بر ضد انسانها، موارد شکنجه ، کشتار گروهی ، کشتارهای سياسی وتعرض بر سلامت جسمی و اخلاقی انسانان ... ، را احتوا مينمايد."

 بر طبق حکم ماده  ( ۴۸ ) کنوانسيون ژينو که تفکيک اهداف ملکی و نظامی را مطرح مينمايد و همچنان مواد ( ۷ و ۸ ) اساسنامه ديوان جزايی بين المللی که موارد چهارگانه ، منجمله  عدم حمله بر  مردمان بی دفاع آسيب پذير و حملات به غير نظاميان را مسجل ساخته است و همچنان معيار های هفتگانه صليب احمربين المللى وقوع جنايت جنگی و جنايت عليه بشريت اظهرمن الشمس است . درتمام موارد فوق الذکر الزام حقوقی به شخص، نهاد و به آدرس دولت هاى حامى وارد شده ميتواند . 

صرفنظر از اينكه داعش ، حقانى و يا هر گروه تروريستى ديگر عامل اين جنايت دهشتبار باشد ، سرنخ تروريستان به پاكستان ميرسد كه مورد حمايت استخبارات دولت آنكشور قراردارند و در راستاى جنگ هاى نيابتى شان سازماندهى ميگردد . 

اين بربريت و جنايت خونبار اثبات اين واقعيت است كه با تمام هياهو درمورد  " صلح "  و امتياز دهى به پاكستان ، افغانستان كماكان در معرض جنگ اعلام ناشده انكشور قرار داشته و اماج تروريسم شرير بين المللى ميباشد . 

در چنين احوال اسفبار دولت افغانستان بايد موضوع را به سازمان ملل متحد و محكمه جنايات جنگى بين المللى ارجاع و خواهان تحقيقات اختصاصى به منظور مشخص ساختن عاملان ، حاميان و محاكمه جنايتكاران گردد . 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بر اساس اصل انسانى و اصول شهروندى  اين تراژيدى خونبار را متعلق به تمام مردم افغانستان ميداند و درين روز ماتم  در كنار هموطنان عزيز سكهه و هندوباور غمشريك و عزادار ميباشد .

با حرمت 

هيات رهبرى انجمن

مير عبدالواحد سادات رئيس انجمن

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۴/ ۱۹ـ ۳۰۰۳

Copyright © bamdaad 2020