بهـارگـه ایشان

 

آچگیل پنجره لرنی ! که نسیم ؟

آقاقی لرنینگ توغیلگن کونینی

بیره م توته دی؛

وبهار

هربیرویفراغ یانیده

شمع یاققن دیر

برچه قلدیر غاچلر قیتیب ؛

تازه لیک نی چقیریب؛

کوچه نی برپرچه آواز ایتکن لر؛

وگیلاس درختی ؛

آقاقی لر بیره می سوغه سیدن؛

ایته گینی چیچک دن تولدیرگن؛

آچگلیل پنجره لرنی ای دوست!

هیچ ایسینگه کیله دیمی؟

کیم بیرنی یاوایی چنقاق کویدیردی؛

برچه یفراغلر سولدیلر؛

وسووسیزلیک بیربغری بیلن ؛

نی لرقیلدی ؟

حاضر معجزه لرگه ایشان !

وچمن زار کوزیده سخاوت نی کور ؛

ومحبت نی ییل روحیده؛

کیم اوشبو تار کوچه ده ؛

شوکمغل لیک بیلن ؛

آقاقی لرنینگ توغلیگن کونینی ؛

بیره م توته دی.

تفراغ تنی گه جان کیرگن ؛

سین  نی اوچون تاش قیتگن سن ؛

سین اوچون شونده ی حوصله سیز سن ؟

آچگیل پنجره لرنی !

وبهارلرنینگ کیلیشی گه ایشان .

 

شاعر : فریدون مشیری

برهان الدین نامق ترجمه سی

 

ســوغـات

مین تون نینگ اینگ اداغیدن سوزله یمن ؛

مین قرانغولیک نینگ اینگ سوننگیلدن سویله ی من ؛

وتون نینگ اینگ آخریدن گپره من .

اگر مینی اوییم گه کیلدینگ ؛

ای مهربان دوستم !

مینگه بیرچراغ کیلیتر؛

وبیرایشیکچه که اوندن ؛

بختلی کوچه نینگ گاوجیم لیگی نی باقه یین .

 

شاعر : فروخ فرخزاد

برگردان از : برهان االدین نامق

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۱۰۳

 Copyright © bamdaad 2020