تجلیل ازدهسالگی « شورای سراسری زنان افغان درکشورهالند » و روزجهانی زن

 

گزارشگر: یاسمین همسنگر سکرترمسوول شورا

 

بتاریخ ۲۹ فبروری سالجاری ازدهمین سالگرد بنیانگزاری شورای سراسری زنان افغان درکشورشاهی هالند  و روزجهانی زن ، بهمکاری انجمن فرهنگی افغان های شهرو نواحی شهرآرنهم طی محفل شکوهمندی باشعاربرگزیده همایش اروپایی زنان افغانستان که «زنان افغانستان خواستار صلح پایدار، توسعه وحقوق انسانی وشهروندی هستند»تجلیل وگرامیداشت بعمل آمد.

محفل باسخنرانی مختصروگرداننده گی محترمه بانو یاسمین همسنگرومحترمه بانویاسمین زیارمل آغازگردیده ودرابتدا محترمه بانوسهیلازحمت رییس شورا دررابطه به کارکردهای ارزنده وتلاش های هدفمند شورا طی ده سال گذشته که تصاویری ازجریان فعالیت های شورا ازطریق ویدیو نمایش داده می شد ، مفصلاْصحبت نموده وضمن عرض تبریکی بدین مناسبت و روزجهانی زن ازسهمگیری فعال وهمه جانبه هیات رهبری ، فعالین وهواداران شورا وهمکاری دایمی نهادها وبویژه اتحادیه انجمن افغانهادرهالند،انجمن فرهنگی افغان های شهرو نواحی آرنهم وانجمن زنان ملتو کلتور «انجمن زنان ملیت مختلف مقیم هالند» یادهانی نموده و یکباردیگربه تعهد شورا درامردفاع گسترده ازحقوق ،آزادی وبرابری زنان درهمه زمینه ها تاکید ورزید.

بعدامحترم ولی محمد شاهپوررییس اتحادیه انجمن افغانها درهالند طی صحبتی دهسالگی شورا ، و روزجهانی زن را به اشتراک کننده گان محفل تبریک وتهنیت گفته ودررابطه به کارو تلاش وسیع زنان درعرصه های گوناگون وپیرامون تغیرات اوضاع درکشورمطالبی را بیان داشت.همچنان طی این محفل محترم شفیق احمدی مسوول کانون فرهنگی حافظ عبدالمجید پیام کانون مذکور را بخوانش گرفت. به تعقیب آن محترمه سعیده طلوع معاون شورا  و رییس انجمن همبستگی زنان شهر اندوفن پیام زنان ولایت ننگرهار را به مناسبت روزجهانی زن قرایت نمود.

قابل یادآوریست که به مناسبت های مذکور پیام های تبریکه ازجانب محترمه داکترشفیقه رزمنده رییس همایش اروپایی زنان افغانستان ،اتحادیه فرهنگی سراسری ا.د.گلخوشه ها و فوزیه زرین معاون رادیوی نوین عنوانی شورا مواصلت ورزیده. درادامه محفل ازمحترم ولی محمد شاهپورریس اتحادیه انجمن افغانها درهالند بخاطرکارکردهای هدفمند فرهنگی واجتماعی وهمکاری شان باشورا با اهدای آوارد تقدیربعمل آمد.

درضمن بپاس قدردانی ازخدمات وکارکردهای موفقانه شورا آواردی ازجانب ولی محمد شاهپورریس اتحادیه انجمن افغانهادرهالند به نماینده گی ازهیات رهبری برای محترمه بانوسهیلا زحمت مسوول شورا اهدا گردید که با تشکری پذیرفته شد.

درضمن ازهیات رهبری شورا که هریک درسمتدهی فعالیت های زنان نقش ارزنده داشته اندبا اهدای آواردهای که ازطرف شورا آماده گردیده بود برایشان اهدا شد.

تقدیرشده گان دراین بخش قرارذیل اند:

محترمه سهیلازحمت مسوول شورا،محترمه سعیده طلوع و محترمه یاسمین زیارمل معاونین شورا،محترمه بانویاسمین همسنگر سکرترمسوول، محترمه فخریه مسوول مالی محترمه بانو زلیخا پوپل،محترمه عزیزه عنایت ،محترمه بانوزیبا یارزی ومحترمه بانوقریش نوروزی اعضای رهبری شورا.

هکذا برای تعدادی از زنان متعهد وپیشتازنهضت زنان افغان که مسوولیت نهادهای کاربا زنان را دارند به ترکیب زیر آواردهای شوراتقدیم گردید:محترمه صالحه واهب واصل مسوول کمیسون سراسری اتحادیه انجمن افغانها درهالند ،محترمه بانوگلچهره نعیم مسوول نهاد همیاری افغانستان و محترمه بانوگل مکی آرشید مسوول انجمن زنان زندام .

درجریان محفل بیوگرافی یک تعداد دختران شایسته به خوانش گرفته شد و آواردهای شورا به آنها اهدا گردید.

محترمه سودابه بایارآرشید، محترمه فرشته نوری ،محترمه نرگس تاج،محترمه صدف عبرت ،محترمه سانگه صدیقی،محترمه بهیجه نورانی ،محترمه فرشته عمر،محترمه جمیله نصیرکریم، نیلوفرعطایی ،محترمه فریده عطایی ،محترمه منیژه سادات،محترمه فریده شاهپور،محترمه رمزیه رحمانی ، محترمه سارا برومندچاوش، محترمه تهمینه فایز ، محترمه صفیه، محترمه زهره منگل ،محترمه نجیبه سادات.

یک تعداد ازفعالین شورابه ترکیب ذیل مورد تقریرقرارگرفتند:

محترمه رویا منگل،محترمه ریتا رحیمی ، محترمه هوسی توده یی ، محترمه لینا طلوع، محترمه نیلوفرزیارمل ،محترمه الهه همسنگرومحترمه سونیا زحمت.

دراخیردسته های گل بمناسبت دهسالگی شورا وروزجهانی زن ازطرف برخی اشتراک کننده ها به محترمه بانو سهیلا زحمت مسوول شورا اهداگردید که باتشکری پذیرفته شد.

محفل باصرف غذا واجرای کنسرت جالب و دیدنی توسط محترم غفارامینی هنرمند محبوب کشوربپایان رسید.

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۱۹ـ ۰۵۰۳

 

Copyright © bamdaad 2020