شماره تازه «ماهنامه حقیقت زمان» بنشر رسید

 

 

شماره دهم و یازده ام ، سال هفتم « ماهنامه حقیقت زمان » ارگان نشراتی حزب آبادی افغانستان با مطالب ارزشمند و متنوع  دراین روزها ازچاپ برون شد .

در این شماره  مطالب ارزشمند سیاسی ، فرهنگی ذیل را میخوانید :

زنده گی سازمانی :

ـ گزارش در مورد  توزیع کارت های عضویت حزب آبادی افغانستان

ـ  کنترول و نظارت حزبی و اهمیت آن در حزب آبادی افغانستان ، محراب الدین صمدی

مسایل سیاسی:

ـ تامین صلح ، فریت عاجل و مبرم در کشور ، سرمقاله

ـ  افغانستان در قطار فاسد ترین کشور های جهان

ـ تروریزم و مبارزه با آن ، میرمحمد شاه رفیعی

ـ چگونه می توان به صلح پایدار دست یافت ؟ ، دکترعبدالرشید جانباز

مسایل اقتصادی و اجتماعی:

ـ آلوده گی هوا ، مرگ خاموش ، اختر محمد

ـ اقدامات یکجانبه اقتصادی علیه کشورها محکوم گردید.

ـ علت افزایش فقردرکشورچه میباشد ، دردمند

ـ د خان عبدالغفارخان فخرافغان ژوند

ـ به مناسبت یادبود ازکارنامه های عبدالهادی داوی ، شاعر، ادیب و سیاستمدار

ـ گفتار بزرگان

اعضا وهواداران حزب آبادی افغانستان ، وعلاقمندان نشرات حزب میتوانند شماره تازه ماهنامه را از دفترهای حزب در مرکز و ولایات وغرفه فروش کتاب و نشرات موسسه بیهقی بدست آورند .

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۱۹ـ ۲۱۰۲

 Copyright © bamdaad 2019