اعلامیه  امکا ، اتحادیه ملی کارگران ( کارکنان) افغانستان

در رابطه به تظاهرات کارگران نفت و گاز شبرغان


اتحادیه ملی کارگران ( کارکنان) افغانستان ( امکا ) کاپی قطعنامه آمریت محترم سروی منایع هایدورکاربن های شمال راکه از طریق سایت های اجتماعی بدست آورده منحیث مدافع منافع حقوق مشروع کارگران وکارکنان متذکره که عضویت امکا را دارند درپیشتبانی و حمایت از قطعنامه فوق الذکر آنها دیدگاه ونظر خویش را با صدور اعلامیه هذا اعلام میدارد :
۱- قطعنامه پرسونل آمریت سروی منابع هایدور کاربن ها ی شمال تایید است.
۲- کارگران و کارکنان امریت محترم سروی منایع هایدور کاربن های شمال در شرایط فعلی منحیث افراد سابقدار و با تجربه آن اداره بوده و توانمندی پیشبرد امور کاری را بدون حصور و موجودیت مشاورین داشته با معاش بخور نمیر توانسته اند وظایف محوله را به حسن صورت انجام دهند.
۳ - امکا متوقع است تا حکومت ازهدایات شان دررابطه به تنقیضات کارگران و کارکنان با تجربه آن امریت میباشد انصراف ورزیده تا باشد اقدامات موثرومفید برای جلوگیری از سگتگی امورات کاری پرسونل متذکره گردد.
۴- حکومت باید در چنین حالات نظر امکا را منحیث شریک اجتماعی دولت مد نظر گرفته اقدام بفرمایند .
۵- وزارت محترم کار وامور اجتماعی که منحیث نماینده دولت و وشریک اجتماعی امکا میباشند هرچه عاجل ایجاد پرسونل آمریت محترم سروی منابع هایدورکاربن های شمال اقدام عملی بفرمایند
۶- از تمام پروسونل به پاخواسته امریت محترم سروی منایع هایدور کار بن های شمال تقاضا میگردد که مانع کار وفعالیت مقامات انولا نشده و با تحرکات و فعالیت مدنی خویش الی اعاده حقوق حقه شان بگونه مسالمت آمیز عمل نمایند امکا از حقوق حقه تان حمایت و پیشتبانی همه جانبه مینمایند .

بااحترام

رهبری شورای مرکزی اتحا دیه ملی کارگران ( کارکنان) افغانستان ( امکا)

مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

 

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۱۹ـ ۱۴۰۲

Copyright © bamdaad 2019