دلـتـه


دلته ترابان د گل اندامی سر نه شال ويوړ
دلته تورښامار د شهزادکی له غاړی لال ويوړ
دلته د گل روح توری سيلی د پشه کال ويوړ
تورو تورو وريځو زړه ډولی نه د هلال ويوړ
دلته توری او سپنی په گلو اوريدلی دی
دلته سری کولی په ښکلو ښکلو لگيدلی ی
دلته گبين زهر شول د گبينو د مچی
دلته له شهيدی ناوی پاتی شوه ډولی
دلته د آسمان غيږه توره شوه سپوږمی
دلته سترگی ووتی د باز او د هوسی
دلته د چنار او د نښتر ډډونو اور واخيست
دلته د نرگس او غاټول گلونو اور واخيست
دلته د بلبلی خولی کی گونكه شوه نغمه
دلته د سبا شغلو کی راغله د غم شپه
دلته له طوطی نه اغزو څيری کړه سينه
دلته دريابونه شول لمبو کی لولپه
دلته نيمه خوا شوی ارزوگانی ځوانيمرگی شوی
دلته د گل پاڼی پاڼی پاڼی ځوانيمرگی شوی
دلته لا موسکا د شونډو څوکو کی زخمی ښکاری
دلته لا پريشانه گودرونه او منګی ښکاری
دلته ژړه غونی او زيړ رنگ لا پسرلی ښکاری
جام دار کی رنگيږی څنک کی يی مړی د ساقی ښکاری
خدايه د رحمت نظر دی وشه دی ټبر باندی
دا مړاوی وطن زمونږ اوبه کاندی کوثر باندی


عسکرچالاک، لغمان

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۱۹ـ ۰۸۰۲

Copyright © bamdaad 2019