اوزبیک خلق مثل لری

 

 

به گزینش رفیق عارف گهریک

 

وزبیک خلق مثل لری دوامی ده:

۱ـ ایتگن سوز نی یوتماق بولمس.

۲ ـ ایتیلگن سوز آتیلگن اوق.

۳ ـ کینگ بولسنگ کم بولمیسن.

۴ ـ کینگ گه، کینگ دنیا - تارگه تار دنیا.

۵ ـ کینگ گینگشیب ایرتیلر - تار تارتیشیب ایرتیلر.

۶ ـ باش گه بلا کیلگن ده، برداش بیریش هم مردلیک. 

۷ ـ مرد بیر اولر، نامرد یوز اولر.

۸ ـ یوز نامرد دن یوز قیتر، بیر مرد نی هر کیم مقتر.

۹ ـ ایتمس ایشنینگ باشی گه باتور کیلر قاشی گه.

۱۰ـ مرد بیر سوز لی دی نامرد مینگ سوز لی دی. 

دوامی بار...

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۱۹ـ ۰۵۰۲

Copyright © bamdaad 2019