سپين شاهين

د زنځير شرنگا دې خيژي آرام نه يې
ته سرباز د آزادۍ يې ، غلام نه يې

ته جرس د يوه قام د ويښېدو يې
د نازونو د خوبونو ، پيغام نه يې

د رڼو ستورو لښکر درپسې سم دی
د خاموشو ماښامونو امام نه يې

غاړه جگه که پښتونه درواری شم
سپين شاهين يې ، د خاشاکو د دام نه يې

د پرواز فضا دې لوړه تر خيبره
ته گربت يې ، د کوډلې د بام نه يې

د وطن په مينه مست يې له السته
ته محتاجه د شرابو د جام نه يې

ستا په مټو د ستم غرونه نړيږي
سزاوار د اسارت د دوام نه يې

غاړه جگه که ، چې ټيټ درته دښمن شي
د انگرېز د غلامانو ، غلام نه يې

غاړه جگه که ، کاروان درنه تېريږي
پيلامه د خوځېدو يې ، انجام نه يې .

( صدیق کاوون )

 

زخمي گربت

زخمي گربت يم ، قفسونه ماتوم الوزم
د پرواز سيمه مې له سره خپلوم الوزم
لکه ققنوس به بيا له خپلو ايرو پورته شمه
زاړه هوډونه يو ځل بيا تازه کوم الوزم .

ستمګره!
له زنځير او له زندانه ، نه وېرېږم
ستمگره ! زه له تا نه ، نه وېرېږم
زه د وخت په توفانونو کې رالوی يم
ستا له باد او له بارانه ، نه وېرېږم .

( صدیق کاوون )

 

آرمــان

په مذهب د مينتوب کې ايمان څه وي
مينه څه وي ؟ او معنا د جانان څه وي ؟

د آزمون په بټۍ ننه وزي ، پوخ شي
که نه جوړ له خامو خټو انسان څه وي

چې د مينې جام پر سر واړوي ، تود شي
بيا هغه ته د سکروټو باران څه وي

د ولس له منځه پورته شي ، اتل شي
د رزمونو د ډگر پهلوان څه وي

غېږه ورته کړي موجونو د درياب ته
د توفان مرغه ته زوږ د توفان څه وي

د سر تېرو سرغندويو په مسلک کې
زنڅير څه وي ؟ زولنې او زندان څه وي ؟

سره لمبه چې پر سر بله کړي ، څراغ شي
د رڼا د غوړېدلو آرمان څه وي

يوه ورځ به دا سپېره بوټي گلان شي
د سپرلي وږمې ته شپول د خزان څه وي ؟

( صدیق کاوون )

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۲۰ـ ۰۲۰۲

Copyright © bamdaad 2020