اوزبیک خلق مثل لری

 

چند ضرب المثل ازبیکی به انتخاب رفیق عارف گهریک :

 

۱ ـ جسور بولسنگ جنگ گه کیر.

۲ ـ جسور جنگ دن قورق می دی.

۳ ـ کشی یورتی ده شاه بولگینچه اوز یورتینده گدا بول.

۴ ـ اوزگه ایلنینگ سلطانی بول گینچه اوز ایلینگ نینگ چوپانی بول.

۵ ـ مرد بولسنگ میدان گه چیق.

۶ ـ مرد بولسنگ کوچینگنی میدان ده کورست.

۷ ـ مرد میدان ده بلینر.

۸ ـ مرد نی میدان ده سینه.

۹ ـ آنه یورتینگ آلتن بیشیکینگ.

۱۰ ـ آنه یورتینگ امان بولسه رنگ و روینگ سمان بولمس.

دوامی بار.

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۲۱۲

Copyright © bamdaad 2019