ماتمسرا

 

چو عزم ميهنم كردم ندا آمد، ميا اينجا
شر اينجا، محشر اينجا و فريب و صد ريا اينجا
اگر درد و بلا خواهى درين غمخانه، مهمان شو
عليل اينجا، ذليل اينجا، غريب و هم گدا اينجا
اگر شوق سفر دارى، از اين ويرانه دورى كن
غم اينجا، ماتم اينجا، غصه اينجا و جفا اينجا
مشو غافل، ميا اينجا، به جاى خويش سنگين باش
سودر اينجا، پودر اينجا و هزاران مبتلا اينجا
اگر مردن طلب دارى درين دارالگدا ميجو
بم اينجا، ماتم اينجا و هزاران ماجرا اينجا
شنو اين حرفهاى من، فريب ديگران كم خور
من اينجا، مردن اينجا و غم و درد و بلا اينجا
جفا كارى مكن با خود، ميا نزديك اين منزل
ستم اينجا ، رجم اينجا و زنان بينوا اينجا
گل بابونه ميخواهى بيا، اين رهبرانش بين
طالب اينجا، داعش اينجا، هم شرير و مافيا اينجا
گذار اين شوق بيجا را تو، پند بنده را بشنو
من اينجا، كشتن اينجا، بستن اينجا، جنگها اينجا

 

( زبير واعظى )

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۱۱۰

Copyright © bamdaad 2019