د ښوونکی نړیوالی ورځې ته

د ښوونکي لو ړ مقام ته مې سلام دئ
دې پیا وړي ا نتظام ته مې سلا م دئ
چې یې ځمکه رسولای تر آ سمـــا ن دئ
ځکه هـــر چا   لــــره و ړ د ا حتر ام دئ
تل و اکمن د لو ړې پوهــې بل مثا ل دئ
له کتاب قــــلم سره ځوا ب وسوال دئ
نړۍ ورځ تر ورځې بیا یي پرمختــــګ ته
د ا یې حال د ئ د ایې حا ل دئ دایې حا ل دئ
د ښوونکي له پوهــــــنې ا و روزنې
بر خمنــــې شي و ګـــړي د ټولـــنــې
انسا ني ژوند ون ته برخه کړ ي سـمـون
وي خـــو ندي که له بی ځا یه لا ســــوهنې
لا په برخه یې شي هله لو ړ مقـــــــام
که ټو لنه کړي ځا نګــــړئ ورته پــام
په پو ره ایمان وهـــــی به خــــپلــه لا ره
نه په تمــــه د شــــا با س ا و د انعــا م
لو ړ مقا م يې پد ې مـو مـــي غځو نـه
چې یې پـــام د ئ همیــــشه په سمـــونه
تل پرموږه حق لر ی د پلار ا و مـــــور
ټوله مینه ، مینه د ه ا و لورونــــــه
د ښو و نکي بل مشا ل رڼـــا رڼــــا کې
ښه را تلو نکــي شي په برخه مو سبا کې
هر یو ځوا ن او هر ه پېغله شي رو ښانه
پرمخ ځو ددې کا روا ن جرس نواکې

 

(نجم الرحمن مواج ، ۱۳۹۴/۷/۱۰ )

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۲/ ۱۹ـ ۰۴۱۰

 یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است.

Copyright © bamdaad 2019