مدیریت زنان برپروسه ملی انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان

 

به تاریخ ۲۷ سپتامبر جلسه وسیع هیات مدیره همایش زنان افغانستان در اروپا تحت ریاست داکتر شفیقه رزمنده تدویر یافت.

در آغاز رییس همایش اروپایی زنان در پیوند با روند انتخابات، تهدیدها عدم اعتماد مردم کشور که سه بار با تقلب و عدم شفافیت از جانب کمیسیون این پروسه را تجربه کرده اند، صحبت نمود و نگرانی خود را همانند همه حلقات متعهد در رابطه با بی برنامه گی تیم های انتخاباتی و وعده های میان تهی کاندیدان صحبت نموده خود را در نگرانی مردم و جامعه مدنی کشور بعد از اعلان انتخابات شریک دانسته و از مدیران این پروسه مطالبه نمود تا با دستان و وجدان پاک زنانه شفافیت و سلامت این روند

را مدیریت صادقانه نموده جلو سناریوها ی جدید بحران و آشوب را در کشور با شجاعت و متانت یک زن، یک شهروند مسوول و پاسخگو دربرابرملت خویش پیش گیری نمایند. بانو زرغونه امیر ی رییس اتحادیه افغانها یکی از حومه های شهر بیرمن المان رابه عضویت هیات مدیره تصویب نمود.

دراین جلسه پلان کاری مشترک با رسانه‌ها، فعال ساختن صفحه فیسبوک همایش ،همکاری با تلویزیون بهار و رادیوی نوین برنامه‌های اختصاصی تنویری و آگاهی دهی برای زنان بحث صورت گرفت.

در بخش دیگری از کار این جلسه مساله تدویرکنفرانس علمی تحقیقات دختران و پسران محققین، جوان که درعرصه وضعیت زنان افغانستان و درکل درعرصه های مختلف تاریخ و فرهنگ وضعیت کشور به کاوش و پژوهش بر داخته اند در اروپا موردبحث قرار گرفته و تصویب شد تا تدویر کنفرانس زنان در افغانستان مطالعه گردیده یکجا بانهادهای زنان در کشور امکانات تدویرکنفرانس مشترک درداخل کشوربه مطالعه گرفته شود.

دراخیر بنابه پیشنهاد آرزو قانع تحت نظارت قرارداشتن دو تن از کمشنران قبلی کمیسیون مشکل انتخابات به بحث گرفته شد و با توضیحات بانو قانع و بانو راحله صدیقی فیصله شد تا در این زمینه بر خورد عادلانه ارگان عدیلی و قضایی و محکمه جرایم سنگین را خواستارشده و برای حقیقت یابی و در زمینه از دادخواهی جامعه مدنی زنان در داخل کشور ابرازحمایت نمود.

درکارجلسه همه اعضای هیات مدیره سهم فعال داشته و جهت تطبیق فیصله های آن ابراز آماده گی کردند.

 

 

 

بامداد ـ فرهنگی و اجتماعی ـ ۱/ ۱۹ـ ۰۲۱۰

یادداشت : دیدگاه های ارایه شده اندیشه و نظر نویسنده را بازتاب می دهـد. دیدگاه های حزب آبادی افغانستان دراسناد و اعلامیه های رسمی آن انعکاس یافته است.

 Copyright © bamdaad 2019