پیام تبریک شورای کشوری فنلند حزب آبادی افغانستان
بمناسبت تدویر کنفراس اروپایی حزب آبادی افغانستانتدویر موفقانه و به موقع کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان راُ که بتاریخ ۱۵ سبتمبر ۲۰۱۹ در شهر کسل کشور المان دایر گردید ، برای رفیق حبیب منگل رییس شورای اروپایی ، رفیق دیپلیوم انجینرعمرمحسن زاده و رفیق صمد کارمند معاونان ، رفیق صفت الله عملیار، اعضای شورای اروپایی و درمجموع برای همه رفقای نماینده در کنفرانس صمیمانه ترین تبریکات رفیقانه رفقای فنلند را از این طریق می رسانیم.
سازمان کشوری فنلند حزب آبادی از راه کرد ها ، تصامیم و فیصله های کنفرانس شورای اروپایی پشتیبانی نموده و در راستای عملی شدن آنها همگام با رفقا طی مسیر مینماید.

بااحترام رفیقانهضیاالحق مومنی
رییس شورای کشوری فنلند حزب آبادی افغانستان

 

 

 

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۹ـ ۲۵۰۹

Copyright ©bamdaad 2019