پیام شورای کشوری یونان حزب آبادی افغانستان

به مناسبت تدویر موفقانه کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی

 

با مسرت تمام که کار کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان به روز پانزدهم ماه سپتامبر ۲۰۱۹ ترسایی درشهر کسل کشور المان در فضای همبسته‌ گی رفیقانه، تفاهم و همسویی و با اشتراک فعال نماینده‌ گان انتخابی شوراهای کشوری با موفقیت تمام برگزار شد.

درگزارش این کنفرانس که کارکردها، دستاوردها و پرابلم‌های موجود به ‌طور دقیق انعکاس یافته بود مورد تأیید اشتراک کننده گان کنفرانس قرارگرفت و خطوط اساسی راهکارها و وظایف بعدی سازمان‌ های حزبی در اروپا برجسته گردیده بر ضرورت وحدت و یکپارچه گی اندیشه وعمل سازمان‌های حزبی ما در اروپا تأکید گردید. در گزارش کنفرانس مسأله وحدت‌ ها، اتحادها و همبسته‌ گی ملی در محوریت نیروهای ملی، دموکراتیک و میهن پرست از اهمیت قابل ملاحظه‌ یی برخوردار بود.

شورای کشوری یونان که درکارکنفرانس از طریق شبکه پالتاک به صورت فعالانه اشتراک داشت، از کارکردهای هفت ساله شورای اروپایی قبلی در رأس رفیق کاوه کارمل سپاس گزاری نموده، انتخاب رفقای جدید اعضای شورای اروپایی به‌ طوراخص برای رفیق دوکتورحبیب منگل رییس شورای اروپایی، رفقا دیپلیوم عمر محسن زاده و صمد کارمند معاونان و رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای اروپایی را صمیمانه شادباش می‌ گوید. برای مسوولان جدید شورای اروپایی در امر تحکیم یکپارچه گی و تقویت صفوف حزب پیروزی‌ های مزید آرزو می‌ بریم.

با درودهای رفیقانه

ابوبکر فیض

رییس شورای کشوری یونان حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۹ـ ۲۴۰۹

 

Copyright ©bamdaad 2019