پیام شادباش شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان

بمناسبت تدویر موفقانه کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی

 

کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان که بروز پانزدهم ماه سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی در شهر کسل کشور المان در فضای همبستگی ، تفاهم و وحدت و با سهمگیری فعال نماینده گان منتخب برگزار گردید یکی از رویداد های با اهمیت زنده گی سیاسی و سازمانی ما بشمار میآید .

دراین کنفرانس کارکردها ، دستآوردها و چالش های کاری گزارش یافت و برنامه ها و راهکارهای نوین برای گشایش دورنما ها و سمتگیری های سازنده مورد گفتمان رفیقانه قرارگرفت . همه اشتراک کننده گان ، اعم از نماینده گان انتخابی و مهمانان همسو ، به مسایل اساسی و مبرم زنده گی سیاسی و اجتماعی پرداخته و نیازهای کار و پیکار سازمانی و مبارزه سیاسی خود را بخاطر قطع جنگ و مداخلات خارجی در کشور ، تحقق دموکراسی و عدالت اجتماعی برجسته ساختند . با اتفاق نظر در باره ضرورت اجتناب ناپذیر وحدت اندیشه وعمل همه نیروهای وطنپرست ، به ویژه احزاب و سازمان های سیاسی رسالتمند سخن گفته شد . تصامیم کنفرانس چه در بخش عملکرد سیاسی و چه در بخش تشکیلاتی و ساختاری همه در فضای آزاد و دموکراتیکاتخاذ گردید و نوید دهنده آغاز نو و حرکت پویا ی شورای اروپایی ماست .

 شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان که درکار این کنفرانس شرکت فعالانه داشت خود را در تصامیم جمعی آن بخاطر تحقق وظایف سازمانی و اهداف سیاسی مطروحه شریک و متعهد دانسته و برای برآورده ساختن آنها ازهیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد .

ما یقین کامل داریم که اجرای این تصامیم سازمان ما را به مراحل کمی و کیفی بهتر ارتقا بخشیده و به نقش و اثرگذاری آن در پروسه ها و کارزارهای سیاسی خواهد افزود . انتخاب اعضای شورای اروپایی نو با در نطرداشت اصل شایسته گی و اتحاد درونی ساختار سزاوار تمجید و قابل پشتیبانی است . انتخاب رییس ، معاونین و سکرترمسوول شورای اروپایی در نخستین اجلاس آن که با اتفاق رای صورت گرفت مورد حمایت قاطع ما قرار دارد .

شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان با اظهار رضایت عمیق انتخاب شورای اروپایی جدید را به همه اعضای آن تبریک گفته و به رفقای ارجمند داکتر حبیب منگل رییس ، دیپلوم انجینرعمر محسن زاده و صمد کارمند معاونین و  صفت الله عملیار سکرتر مسوول این شورا صمیمانه مراتب شادبادش های خود را ابراز میدارد .

آرزومندیم که شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان در برآورده ساختن همه وظایف و اهداف کاری خود موفق بوده و روز تا روز با پیمودن پله های عالی تر رُشد به دستآورد های چشمگیر در حیات سیاسی و اجتماعی  اروپا و میهن عزیز ما ، افغانستان نایل گردد .

 

فاضل دلزاده

رییس شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان

ویانا ـ اتریش

 

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۶/ ۱۹ـ ۲۱۰۹

Copyright ©bamdaad 2019